English | Français   rss
Liên kết
Danh sách GS, PGS, TS
Chọn đơn vị: 

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ / TIẾN SĨ CƠ HỮU (Cơ quan Đại học Huế)

Số Giáo Sư: 0
Số Phó Giáo Sư: 5
Số Tiến Sĩ: 17
STT Họ và tên Chức danh Học vị
1 Nguyễn Chí Bảo Tiến sĩ
2 Huỳnh Văn Chương Phó giáo sư Tiến sĩ
3 Nguyễn Duân Phó giáo sư Tiến sĩ
4 Đỗ Thị Xuân Dung Tiến sĩ
5 Nguyễn Thị Thu Hà Tiến sĩ
6 Lê Nam Hải Tiến sĩ
7 Nguyễn Công Hào Tiến sĩ
8 Đỗ Mạnh Hùng Tiến sĩ
9 Trần Đăng Huy Tiến sĩ
10 Nguyễn Xuân Huy Tiến sĩ
11 Phạm Thế Kiên Tiến sĩ
12 Phạm Khắc Liệu Phó giáo sư Tiến sĩ
13 Nguyễn Quang Linh Phó giáo sư Tiến sĩ
14 Bùi Văn Lợi Tiến sĩ
15 Trần Xuân Mậu Tiến sĩ
16 Võ Viết Minh Nhật Phó giáo sư Tiến sĩ
17 Trương Quý Tùng Tiến sĩ

Liên kết
×