English | Français   rss
Liên kết
Thống kê Cán bộ

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ THEO CHỨC DANH HỌC VỊ

STT Đơn vị Giáo Sư Phó Giáo Sư Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa 1, 2
1 Cơ quan Đại học Huế 5 16 48
2 Trường Đại học Sư phạm 3 42 133 140
3 Trường Đại học Khoa học 3 30 123 162
4 Trường Đại học Y Dược 9 50 115 212 25
5 Trường Đại học Nông lâm 4 32 114 186
6 Trường Đại học Nghệ thuật 1 4 58
7 Trường Đại học Kinh tế 16 65 115
8 Trường Đại học Ngoại ngữ 5 55 163
9 Trường Đại học Luật 2 24 67
10 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị 2 33
11 Khoa Giáo dục thể chất 8 42
12 Khoa quốc tế 1 3 1
13 Khoa Kỹ thuật và công nghệ 8 3
14 Trường Du lịch 4 10 56
15 Viện Tài nguyên và Môi trường 2 13
16 Viện Công nghệ sinh học 1 7 8
17 Viện Đào tạo mở và CNTT 1 2 23
18 Trung tâm Học liệu
19 Trung tâm Phục vụ sinh viên 1
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 5
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 1
22 Nhà xuất bản 2 4
23 Bệnh viện trường Đại học Y Dược 1 7 2
24 Cán bộ về hưu tham gia giảng dạy và nghiên cứu 2 61 108
Tổng cộng 21 251 803 1347 27

Liên kết
×