English | Français   rss
Liên kết
Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực (19-08-2021 21:51)
  Ngày 13/8/2021, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BGDĐT về việc kiện toàn Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực. Quyết định này thay cho Quyết định 856/QĐ-BGDĐT ngày 26/3/2020. Theo đó, các thành viên của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về... Chi tiết...

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2021-2026

Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (31-03-2021 09:17)
  Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực giới thiệu các Bản tin Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã được xuất bản trong năm 2020. Chi tiết...

Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
    Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:   Chi tiết...

Liên kết
×