English | Français   rss
Liên kết
Thông báo điều chỉnh (lần 2) lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (23-07-2021 16:47)
Căn cứ Công văn số 60/HĐGSNN ngày 20/7/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau: Chi tiết...

Thông báo điều chỉnh lịch công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế (07-06-2021 14:08)
Căn cứ Công văn số 35/HĐGSNN ngày 01/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Đại học Huế xin thông báo điều chỉnh lịch họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thời gian nộp hồ sơ ứng viên tại Đại học Huế như sau: Chi tiết...

Bổ sung, cập nhật biểu mẫu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (26-05-2021 18:34)
Ngày 20/5/2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 32/HĐGSNN thông báo bổ sung, cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, áp dụng cho công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021. Chi tiết...

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (09-05-2021 20:23)
Ngày 06/5/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐ KH&ĐT) Đại học Huê đã họp và thống nhất năm 2021 sẽ thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) tại Đại học Huế gồm: Hội đồng I- Khoa học Tự nhiên, Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng III - Nông-Lâm nghiệp và Y Dược. Các thành viên Hội đồng KH&ĐT đã tiến hành đề cử thành viên cho 3 HĐGSCS.   Chi tiết...

Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 (03-08-2020 10:19)
Từ ngày 15/7 đến 1/8/2020 các Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2020 đã tiến hành các phiên họp thẩm định hồ sơ và đánh giá phần báo cáo tổng quan của các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Huế công khai kết quả xét tại HĐGSCS như sau: Chi tiết...

Liên kết
×