English | Français   rss
Liên kết
Thông tư 18 ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ năm 2021 (05-07-2021 08:52)
  Ngày 28/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ”. Chi tiết...

10 ngành đào tạo của Đại học Huế tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ tiến sĩ (05-06-2021 10:59)
Ngày 01/6/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89). Chi tiết...

Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến (04-06-2021 04:42)
Ngày 3/6/2021, Đại học Huế đã có hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp và thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến. Hướng dẫn dựa trên các căn cứ Công văn số 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-19; Hướng dẫn số 384/HD-ĐHH ngày 22 tháng 3 năm 2021... Chi tiết...

Triển khai Đề án 89, đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước (14-05-2021 15:04)
  Ngày 13/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn số 1943 BGDĐT-GDĐH hướng  dẫn triển khai  đào  tạo trình  độ  tiến  sĩ,  thạc  sĩ  bằng  nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số  89/QĐ-TTg  ngày  18/01/2019  của Thủ  tướng Chính  phủ  năm  2021 và 2022 (Đề án 89). Chi tiết...

Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế là một trong 16 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc (18-02-2021 14:12)
  Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chi tiết...

Liên kết
×