English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiên từ năm 2022 (31-08-2021 16:35)
Thực hiện Quyết định số 1292/QĐ-ĐHH ngày 31/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022, Đại học Huế hướng dẫn các đơn vị kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Thông báo nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2022 (24-05-2021 20:51)
Ngày 21/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2110/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (được phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đại học Huế là một trong các đơn vị được ứng tuyển tổ chức chủ trì và cá nhân thuộc Đại học Huế đủ điều kiện theo... Chi tiết...

Thông báo đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (20-05-2021 09:33)
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (gọi tắt là Giải thưởng), ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 438/TB-SKHCN về việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 (19-05-2021 11:09)
Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 như sau: Chi tiết...

Đại học Huế huy động và tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm KHCN mũi nhọn, đặc trưng dựa vào thế mạnh riêng có (18-05-2021 09:37)
Với mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo định hướng đại học nghiên cứu, đại học thông minh; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, Đại học Huế đã và đang huy động và tập trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm KHCN mũi nhọn, đặc trưng dựa vào thế... Chi tiết...

Liên kết
×