English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 (30-05-2022 19:06)
Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 như sau: Chi tiết...

Thông báo đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2023 (30-05-2022 18:29)
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh năm 2023 như sau:  Chi tiết...

Thông báo kế hoạch họp HĐGSCS Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 tại Đại học Huế (23-05-2022 16:32)
Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Đại học Huế cụ thể như sau: Chi tiết...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 (04-05-2022 14:20)
Thực hiện Công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn  tổ chức cá, nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 (đính kèm), Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển chọn chủ nhiệm đề tài như sau: Chi tiết...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ thuộc Chương trình Toán học năm 2023 (14-02-2022 22:08)
Đại học Huế nhận được Công văn số 09/VNCCCT ngày 11/02/2022 của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc hướng dẫn đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ của Chương trình Toán năm 2023 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Đại học Huế đề nghị các đơn vị... Chi tiết...

Liên kết
×