English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tổ chức thành công xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở năm 2021 (06-12-2021 16:30)
Công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của cả nước năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. HĐGSNN đã phải điều chỉnh lịch xét 2 lần và phải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét ở các cấp để thích ứng với tình hình, bảo đảm an toàn cho những người tham gia. Trong bối cảnh đó, Đại học Huế đã tổ chức thành công và an toàn công tác xét đạt tiêu chuẩn chức... Chi tiết...

Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 (05-12-2021 15:21)
Từ ngày 18/11 đến ngày 03/12/2021, 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế đã tiến hành các phiên họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên đăng ký xét năm 2021. Đại học Huế xin thông báo danh sách các ứng viên đã được 03 Hội đồng GS cơ sở Đại học Huế tín nhiệm đề nghị Hội đồng GS nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 dưới đây:  Chi tiết...

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 (13-11-2021 08:51)
Ngày 08/11/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021. Các danh mục này là căn cứ để Hội đồng Giáo sư các cấp đánh giá điểm quy đổi các công trình khoa học của ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Chi tiết...

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021 (05-11-2021 13:21)
Năm 2021 có 13 ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 03 HĐGSCS Đại học Huế. Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Huế công khai hồ sơ của các ứng viên.  Chi tiết...

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các HĐGSCS Đại học Huế năm 2021 (03-11-2021 19:46)
Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh theo Công văn số 91/HĐGSNN ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Đại học Huế thông báo lịch họp xét của các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2021 như sau: Chi tiết...

Liên kết
×