English | Français   rss
Liên kết
An Investigation into High School EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Assessing Learners at some High Schools in Thua Thien Hue Province, Vietnam
Góp ý

The study has confirmed the  relationship between teachers’ perceptions and practices. Second, the study has also confirmed the global tendency of implementing formative assessment and summative assessment by EFL teachers in the classroom assessment

PhD candidate: Nguyen Thi Hong Duyen

Thesis title: An Investigation into High School EFL Teachers’ Perceptions and Practices of Assessing Learners at some High Schools in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Major: Theory and Methodology of English Language Teaching

Code: 9 14 01 11

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Hong Nhung

Institution: University of Foreign Languages, Hue University

Contributions

The study has made some significant theoretical and practical contributions to the field of the study.

- In theory, the study first, has confirmed  the  relationship between teachers’ perceptions and practices. Second, the study has also confirmed the global tendency of implementing formative assessment and summative assessment by EFL teachers in the classroom assessment.

- In practice, the study has provided an understanding of what high school EFL teachers perceive the classroom assessment and how they implement learner assessment in their classroom practice. Influential factors on teachers’ classroom assessment have also been presented to provide more insights into this relationship.

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Nghiên cứu nhận thức và thực tế triển khai các hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh của giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông tại một số trường Trung học phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số: 9 14 01 11

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên

Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế

Những đóng góp của luận án

Nghiên cứu đã có một số đóng góp đáng kể về mặt lý thuyết và thực tiễn cho lĩnh vực nghiên cứu.

- Về lý thuyết, thứ nhất, nghiên cứu khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa nhận thức và thực hành của giáo viên. Thứ hai, kết quả thu được từ nghiên cứu một lần nữa khẳng định xu hướng toàn cầu của việc thực hành đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ của giáo viên tiếng Anh trong các hoạt động đánh giá trên lớp học.

- Về mặt thực tiễn thì nghiên cứu đã cung cấp thông tin về những gì giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông nhận thức cũng như những hạn chế, điểm mạnh của họ về đánh giá trong lớp học và cách họ thực hiện việc đánh giá học sinh trên lớp của họ. Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp thông tin về mức độ thực hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh trên thực tế và mối liên hệ giữa việc nhận thức và ứng dụng của giáo viên. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá học sinh của giáo viên cũng đã được trình bày để cung cấp cái nhìn sâu hơn về mối quan hệ này.

Liên kết
×