English | Français   rss
Liên kết
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Góp ý

Phân tích và luận giải được tốc độ, địa điểm, nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Họ tên NCS: ĐÀO ĐỨC HƯỞNG

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chuyên ngành: Quản lý đất đai   

Mã số: 9 85 01 03

Khóa: 2015-2020

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ      PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI:

- Luận án tiến sĩ đã phân tích và luận giải được tốc độ, địa điểm, nguyên nhân chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Vận dụng được phương pháp phân tích thành phần chính (PCA – Principal Component Analysis), phương pháp dự báo biến động sử dụng đất bằng chuỗi Markov và hệ thống thông tin địa lý để giải bài toán mức đô thị hóa và biến động sử dụng đất dưới tác động của đô thị hóa.


NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

PhD Student: DAO DUC HUONG
Dissertation title: The impact of urbanization on land use changes in Thuan An Town, Binh Duong province

Discipline: Land Management

Code: 9 85 01 03

Year: 2016 - 2019

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Ngu and Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong
Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS

- This dissertation has analyzed and explained the speed, location, and causes of land use change under the context of urbanization impacts in Thuan An Town, Binh Duong province.

- Applying Principal Component Analysis (PCA), land use change prediction method by Markov chain, and Geographic Information System (GIS) to study the relationship between the level of urbanization and land use change under the impacts of urbanization.

Các tin đã đăng
Liên kết
×