English | Français   rss
Liên kết
Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11
Góp ý

Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về năng lực, năng lực tự học, B-Learning và phảt triển năng lực theo B-Learning; các hình thức tự học; các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning

Họ và tên NCS:  NGUYỄN THỊ LAN NGỌC

Tên đề tài luận án: Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning trong dạy học phần Quang hình học Vật lí 11

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Thời gian thực hiện: 2015 – 2019

Những đóng góp mới của luận án

 1. Hệ thống, phát triển và làm rõ thêm lý luận về năng lực, năng lực tự học, B-Learning và phảt triển năng lực theo B-Learning; các hình thức tự học; các hình thức dạy học và mức độ kết hợp theo B-Learning;
 2. Đề xuất được quy trình xây dựng khung năng lực tự học của học sinh theo B-Learning gồm có: định nghĩa năng lực tự học của học sinh theo B-Learning, năng lực thành tố của năng lực tự học, các chỉ số hành vi, tiêu chí chất lượng và gán điểm cho các mức độ đạt được của từng chỉ số hành vi tương ứng;
 3. Đề xuất được 3 biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning;
 4. Đề xuất được tiến trình tổ chức dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning.
 5. Đã điều tra, khảo sát và đánh giá được thực trạng dạy học nói chung, thực trạng của việc bồi dưỡng năng lực tự học trong dạy học Vật lí ở trường THPT. Qua đó, luận án đã chỉ ra được nguyên nhân của thực trạng và những vấn đề đặt ra cần giải quyết;
 6. Đã thiết kế 03 tiến trình tổ chức dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh theo B-Learning phần Quang hình học Vật lí 11 (Khúc xạ ánh sáng, Phản xạ toàn phần, Lăng kính) và sử dụng những tiến trình đó để giảng dạy trong quá trình thực nghiệm sư phạm của đề tài luận án.
 7. Đã xây dựng được trang Vatly-blearning Quang hình học tại địa chỉ www.vatly-blearning.net với 9 bài giảng được đồng bộ hóa, 134 câu hỏi trắc nghiệm và 14 bài tập tự luận thuộc phần Quang hình học Vật lí 11; đặc biệt với túi hồ sơ học tập điện tử, học sinh lưu trữ bài học, công thức dưới dạng số hóa, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

----------------------------------------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD candidate:  NGUYEN THI LAN NGOC   

Major: Theory and Methodology of teaching Physics

Code: 9140111

Topic: Improving self-study competence of students in B-Learning in teaching Physics Geometrical Optics 11

Training institution: University of Education, Hue University

Execution time: 2015 – 2019

Contribuitions of the thesis

 1. Systematized, developed and clarified the theory of competence, self-study compentence, B-Learning and improving competence in B-Learning; forms of self-study; teaching forms and levels blend in B-Learning;
 2. Proposing the process of building self-study competence framework of students in B-Learning, including: defining, components competence, behavior indicators, quality criteria and assigning scores to the attainable levels of each respective behavioral indicator;
 3. Proposing 3 measures to improve self-study competence of students in B-Learning;
 4. Proposing the process of teaching organization towards improving self-study competence of students in B-Learning;
 5. Investigated, surveyed and assessed the status of teaching in general, the status of improving self-study competence in teaching Physics at high schools. Thereby, the thesis has pointed out the cause of the status and the problems that need to be solved;
 6. Designed 03 the process of teaching organization towards improving self-study competence of students in B-Learning, Physics Geometrical Optics 11 (Light refraction, Full reflection, Prism) and using these that process of teaching in the pedagogical experiment process of the thesis;
 7. The Vatly-blearning Geometrical Optics page has been established at www.vatly-blearning.net with 9 synchronized lectures, 134 multiple-choice questions and 14 essay exercises of Physics Geometrical Optics 11; Especially with e-profile, students store e-lessons and e-formulas, can be used anytime and anywhere.
Liên kết
×