English | Français   rss
Liên kết
Đặc điểm sinh trưởng của cá Đối lá - Moolgarda cunennsis (Valencinensis, 1836) vùng ven biển Thừa Thiên Huế
Góp ý

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và đầy đủ về đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cá Đối lá ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

 

Họ và tên NCS:  Đặng Đức Tuệ

Khóa đào tạo:  Khóa 2013

Đề tài luận án: Đặc điểm sinh trưởng của cá Đối lá - Moolgarda cunennsis (Valencinensis, 1836) vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Ngành: Động vật học

Mã số: 9.42.01.03

Người hướng dẫn khoa học:        PGS. TS. Võ Văn Phú

Đơn vị đào tạo sau đại học: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án: 

- Là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và đầy đủ về đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cá Đối lá ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

- Lần đầu tiên có được cơ sở khoa học để có giải pháp trong việc khai thác hợp lý, phát triển và sử dụng bền vững nguồn lợi loài cá này.

- Có được những cơ sở dữ liệu khoa học cơ bản góp phần xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thả loài cá Đối lá ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

Name of the PhD Student:  Dang Duc Tue

Date of birth: 01/05/1974 

Postgraduate training institution: University of Education– Hue University.

School year: 2013

    Research topic: “Growth characteristic of Moolgarda cunnennsis (Valencinensis, 1836) in the coastal region of Thua Thien Hue

Major: Zoology

Code: 9.42.01.03

Supervisor:         Assoc. Prof. Dr. Vo Van Phu

The new contributions of the dissertation: 

- The first research project on biological, ecological characteristics of the Moolgarda cunnennsis in the coaster region of Thua Thien Hue to be studied systematically and thoroughly.

- For the first time, there is a scientific basis for the solutions of rational exploitation, development, and sustainable use of these fish resources.

- Obtained fundamental scientific databases that help with building the process of artificial breeding, farming the Moolgarda cunnennsis in the coastal region of Thua Thien Hue.

Liên kết
×