English | Français   rss
Liên kết
Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên
Góp ý

Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho phát triển du lịch theo góc độ địa lí tự nhiên trên nền tảng của phân vùng địa lí tự nhiên hiện nay

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Đặng Thuỳ Dung

Đề tài luận án: Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên

Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên

Mã ngành: 9440217

Khoá đào tạo: 2016 - 2020

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn; GS.TS. Nguyễn Khanh Vân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Huế

Những đóng góp mới của luận án

            Luận án đã tiếp cận hướng nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho phát triển du lịch theo góc độ địa lí tự nhiên trên nền tảng của phân vùng địa lí tự nhiên hiện nay, luận án đã có một số đóng góp mới như sau :

            - Đã xác lập cơ sở khoa học trong xác định các á vùng, tiểu vùng dựa trên tính tương đối đồng nhất về tự nhiên và đặc điểm sinh khí hậu trên lãnh thổ nghiên cứu. Với 2 á vùng, 8 tiểu vùng và 6 loại sinh khí hậu được phân chia, tác giả đã lần lượt trình bày rõ ràng về sự phân hoá điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch. Kết quả này chính là cơ sở vững chắc để đánh giá thích nghi sinh thái tài nguyên du lịch, điều kiện sinh khí hậu cho một số loại hình du lịch, các điểm du lịch và là cơ sở định hướng tổ chức không gian lãnh thổ trong phát triển du lịch theo hướng liên kết và bền vững.

            - Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu và sử dụng phương pháp xác định trọng số theo ma trận tam giác nhằm đánh giá tổng hợp mức độ thuận lợi của tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch. Vận dụng vào đánh giá cho 2 loại hình du lịch (du lịch thiên nhiên, du lịch văn hoá) theo các tiểu vùng và 13 điểm du lịch ở lãnh thổ nghiên cứu.

            - Phân tích được những thành tựu và một số hạn chế trong khai thác tài nguyên du lịch cũng như các mô hình liên kết du lịch ở các huyện miền núi khu vực Trị - Thiên dưới các góc độ quản lý nhà nước (quản lý ngành), công ty du lịch và du khách.

            - Xây dựng định hướng, giải pháp khai thác hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên phù hợp với các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch môi trường sinh thái ở các tiểu vùng cũng như điều kiện về kinh tế - xã hội đến năm 2030.

            - Luận án đã thành lập được hệ thống bản đồ cho lãnh thổ miền núi Trị - Thiên ở tỷ lệ 1/50.000, bao gồm: bản đồ phân vùng địa lí tự nhiên; bản đồ phân loại sinh khí hậu; các bản đồ đánh giá thành phần, bản đồ đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên và tài nguyên cho phát triển 2 loại hình du lịch: du lịch thiên nhiên, du lịch văn hoá; bản đồ định hướng phát triển du lịch.

-------------------------------------------------------

Ph.D. student: Dang Thuy Dung

Thesis title: The evaluation of natural conditions and resources for tourism development in the mountainous districts of Quang Tri and Thua Thien Hue provinces

Major: Natural geography

Specialty code: 9440217

Academic year: 2016 - 2020

Supervisors: Assoc.Prof. Dr Nguyen Hoang Son; Prof. Dr.Sc. Nguyen Khanh Van

Institution: Hue University of Education

New contributions of the thesis

            - The thesis has approached the research direction to assess natural conditions and resources for tourism development in terms of natural geography on the basis of current natural geographic zoning, the thesis has made a number of contributions. new as follows:

            - Having established a scientific basis in the identification of sub-regions and small regions based on natural homogeneity and bio-climatic characteristics in the research territory. With 2 sub - regions, 8 small regions and 6 types of bio - climate are divided, I had in turn presented clearly on the differentiation of natural conditions, tourism resources. This results are a solid basis for the assessment of ecological adaptability of tourism resources, bio - climatic conditions for some types of tourism, tourist sites and as a basis for organizational directions of territorial space for tourism development of association and sustainability.

            - The thesis has set a system of criteria and indicators on the foundation of zoning natural geographical regions. Applying the methods of assessing tourism resources for 2 types of tourism (natural tourism, cultural tourism) and for 13 tourist destinations in the area.

            - Analyze achievements and some limitations in the exploitation of tourism resources as well as tourism link models in the mountainous districts of Quang Tri, Thua Thien Hue from the perspective side of state management (industry management), travel agencies and travelers.

            - Develop directions and solutions for rational and efficient exploitation of natural resources in accordance with the characteristics of natural conditions, eco - environment tourism resources in the small regions as well as economic - society conditions up to 2030.

- The thesis has established the map systems for the research area at the scale of 1/50,000, including: maps of natural geographic zoning; map of bio - climate classification; maps of composition assessment, maps of general assessment of natural conditions and resources for the development of two types of tourism: natural tourism, cultural tourism; map of tourism development directions.

Liên kết
×