English | Français   rss
Liên kết
Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững
Góp ý

Luận án đã tiến hành phân vùng địa lý tự nhiên tỉnh Bình Định phục vụ phát triển du lịch (ở tỷ lệ bản đồ 1:100.00). Đã đã tiến hành đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và một số yếu tố bổ trợ nhằm xác định mức độ thuận lợi của tài nguyên đối với từng loại hình du lịch và điểm du lịch theo 6 tiểu vùng của tỉnh Bình Định. Kết quả đánh giá là cơ sở khoa học đề xuất định hướng và giải pháp phát triển các loại hình du lịch, điểm du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương (bản đồ định hướng du lịch tỷ lệ 1:100.000)

Nghiên cứu sinh: Vũ Đình Chiến

Tên đề tài: Đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững

Ngành: Địa lý tự nhiên

Mã số: 9440217

Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Khanh Vân,    TS. Lê Năm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

Những đóng góp mới của luận án

Với cách tiếp cận của địa lý học, luận án đã tiến hành phân vùng địa lý tự nhiên tỉnh Bình Định phục vụ phát triển du lịch (ở tỷ lệ bản đồ 1:100.00). Đã đã tiến hành đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và một số yếu tố bổ trợ nhằm xác định mức độ thuận lợi của tài nguyên đối với từng loại hình du lịch và điểm du lịch theo 6 tiểu vùng của tỉnh Bình Định. Kết quả đánh giá là cơ sở khoa học đề xuất định hướng và giải pháp phát triển các loại hình du lịch, điểm du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương (bản đồ định hướng du lịch tỷ lệ 1:100.000).

Những vấn đề về lý luận, thực tiễn nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung cho phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch phục vụ mục đích phát triển du lịch tại một lãnh thổ cụ thể. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học đáng tin cậy và tài liệu tham khảo có giá trị trong việc hoạch định chiến lược và thiết kế tổ chức các hoạt động du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Định. Đồng thời cũng góp phần giúp các cấp chính quyền cụ thể hóa kế hoạch hoạt động du lịch, thực thi các giải pháp cho phát triển du lịch bền vững tại địa phương; là nguồn tư liệu phục vụ công tác đào tạo cán bộ ngành du lịch tại địa phương.

-----------------------------------------------------------------------

Name of PhD. Student: Vu Dinh Chien

Title: Assessment of natural conditions and resources for tourism development in Binh Dinh province in a sustainable way

Speciality: Physico-geography

Code: 9440217

Advisors: Prof. Dr. Nguyen Khanh Van,   Dr. Le Nam

Place of training: Hue University of Education

The contributions of the thesis

Using the geographical approach, the doctoral thesis was to conduct physico- geographical zoning of Binh Dinh province for tourism development (map at a scale of 1: 100,000). The doctoral thesis was evaluated the natural conditions, resources and some supplement factors, then determining the level of convenience for each type of tourism and tourist destination according to 6 sub-regions in Binh Dinh. The results of the assessment are the scientific bases for orientation, solutions to develop the tourism types, tourist destination were proposed that have been suitable with natural conditions and social-economic of the study area (oriented tourism map at a scale of 1: 100,000).

The theoretical issues, reality research of the thesis contributes to supplement the methodology and research methods of general assessment of natural conditions, tourist resources for tourism development in a specific territory. The research results are reliable scientific basis and valuable references in strategic planning and design of tourism activities in the overall socio-economic development of Binh Dinh province. At the same time, it also helps authorities to concretize tourism activities plans, implement solutions for sustainable tourism development in the locality; it is a useful resource for local tourism training.

Liên kết
×