English | Français   rss
Liên kết
Đánh giá kết quả, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư trực tràng trên và giữa được điều trị bằng phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trước thấp
Góp ý

Luận án đóng góp mới vào số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng ứng dụng phẫu thuật này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả và khả thi cao, đạt kết quả lâu dài tốt về mặt ung thư học như: Tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp 5,9 %; di căn gan 2,4%. Tỷ lệ sống thêm không mắc bệnh sau 5 năm là 79% và tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 45%. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân theo thang điểm LARS

Họ và tên ncs:    TRẦN NGỌC THÔNG

Đề tài luận án: Đánh giá kết quả, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư trực tràng trên và giữa được điều trị bằng phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trước thấp.

Ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9 72 01 04

Năm sinh: 1977

Đơn vị công tác Bệnh Viện Trung Ương Huế

Đơn vị đào tạo: Trường Đại Học Y Dược, Đại Học Huế

Người hướng dẫn: PGS.TS LÊ MẠNH HÀ

 

Những đóng góp mới của luận án:

Ung thư trực tràng là một bệnh ác tính thường gặp trong các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Hiện nay, việc điều trị ung thư trực tràng triệt căn chủ yếu là phẫu thuật, trong đó nghiên cứu về phẫu thuật nội soi cắt trực tràng trước thấp trong ung thư trực tràng trên và giữa, đánh giá chất lượng cuộc sống sau mổ; đáp ứng được thực tiễn ở Việt nam, có tính thời sự và ý nghĩa khoa học, là vấn đề cần thiết của chuyên ngành ngoại.

Luận án đóng góp mới vào số liệu nghiên cứu trong nước về khả năng ứng dụng phẫu thuật này. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả và khả thi cao, đạt kết quả lâu dài tốt về mặt ung thư học như: Tỷ lệ tái phát tại chỗ thấp 5,9 %; di căn gan 2,4%. Tỷ lệ sống thêm không mắc bệnh sau 5 năm là 79% và tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm là 45%. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân theo thang điểm LARS: Thang điểm này cải thiện theo thời gian (3 tháng, 12 tháng, 24 tháng) với không có hội chứng trước thấp tương ứng 58,3%; 85,5% và 100% (p < 0,001) và thang điểm EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CR29 cho thấy các điểm số sức khoẻ tổng quát, chức năng và triệu chứng được cải thiện và khác biệt theo thời gian có ý nghĩa thống kê p < 0,05.

The new contributions of the thesis:

Rectal cancer is a common malignancy among gastrointestinal cancers. Currently, the main treatment for rectal cancer is surgery, in which the study on laparoscopic low anterior resection in upper and middle rectal cancer, assessment of quality of life after surgery; meeting the reality in Vietnam, with topicality and scientific significance, is a necessary issue of the surgical specialty.

The thesis makes a new contribution to the domestic research data on the applicability of this surgery. The research results show high feasibility, promoting the benefits of laparoscopic and achieving good long-term oncology results such as low local recurrence rate 5.9%; liver metastasis 2,4%. The 5-year survival rate without disease was 79% and the 5-year overall survival rate was 45%. Quality of life of patients according to the LARS score: This score improves over time (3 months, 12 months, 24 months) with no LAR syndrome as 58.3%; 85.5% and 100% (p <0.001) and the EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CR29 scores showed improved overall health, function and symptom scores improved and differed significantly over time, statistical significance p <0.05.

Liên kết
×