English | Français   rss
Liên kết
Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé
Góp ý

Sử dụng phương pháp phân tích cảnh quan để đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé. 

Nghiên cứu sinh: Phan Văn Trung

Tên đề tài: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé

Ngành: Địa lý tự nhiên

Mã số: 9440217

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thám; TS. Nguyễn Đăng Độ

Cơ sở đào tạo: Đại học sư phạm, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích cảnh quan để đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng phát triển nông – lâm nghiệp lưu vực sông Bé. Xây dựng bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1/250.000 lưu vực sông Bé. Xác định mức độ thích hợp và thứ tự ưu tiên của các loại cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp ở lưu vực.

Đề xuất sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ phát triển nông – lâm theo hướng bền vững ở từng vùng của lưu vực sông Bé.

 

SUMARY INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS

Title: General assessment of natural conditions for the development of agriculture - forestry in the Be river basin

Major: physical geography

Code: 9440217

PhD student: Mr. Phan Van Trung

Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Nguyen Tham, PhD. Nguyen Dang Do

Training institute: University of Pedagogy, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Landscape analysis is the method used in this study to assess natural conditions for the development orientation of agriculture - forestry in Be river basin. Developing landscape map of Be river basin at the scale of 1/250,000. Determine the suitability and priority of landscape types for agriculture - forestry development in the basin.

It is proposed to rationally use the territory for sustainable agriculture - forestry development in each region of the Be river basin.

Các tin mới hơn
Liên kết
×