English | Français   rss
Liên kết
Làm rõ đặc điểm nguồn gốc của một số thành tạo trầm tích Đệ Tứ, mối quan hệ giữa chúng, đã xác định được tài nguyên dự báo của một số loại vật liệu xây dựng tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng
Góp ý

 

Nghiên cứu sinh: Đặng Quốc Tiến

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm cơ bản nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên trong trầm tích Đệ Tứ vùng Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và giải pháp quản lý, sử dụng.

Ngành: Địa chất học

Mã số: 9440201.

Người hướng dẫn khoa học: 1.GS.TSKH Nguyễn Thanh.

                                              2.PGS.TS Đỗ Quang Thiên.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Làm rõ đặc điểm nguồn gốc của một số thành tạo trầm tích Đệ Tứ, mối quan hệ giữa chúng, đã xác định được tài nguyên dự báo của một số loại vật liệu xây dựng tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng.

2. Đánh giá được chất lượng các vật liệu khoáng xây dựng tự nhiên  có trong vùng nghiên cứu dựa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, định hướng cho công tác nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò nguồn vật liệu khoáng xây dựng tự nhiên phục vụ các lĩnh vực xây dựng khác nhau.

BRIEF OF HIGHLIGHTS IN DOCTORAL DISSERTATION

Ph.D. student: DANG QUOC TIEN

Thesis title: Investigate on typical characteristics of natural engineering materials in the Quaternary sediments and solutions for management and uses in the Quang Tri – Thua Thien Hue region.

Major: Geology

Code: 9440201

Academic supervisors: 1. Prof. Dr. Nguyen Thanh

                                        2. Assoc. Prof. Dr. Do Quang Thien

Academic facility: Hue University of Science

Highlights of doctoral thesis:

1. Clarify original characteristics of the Quaternary sedimentary formations, relationships among them. Identify potential resource types of natural engineering materials and propose feasible management solutions and uses.

2. Evaluate the quality of natural engineering materials in the studied area based on Vietnamese standards and regulations; orient to present and future research works, exploring and uses of natural engineering mineral resources for different construction aspects.

 

Liên kết
×