English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Góp ý

Luận án đã xác định được các yếu tố tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền bằng phương pháp điều tra kết hợp kiến thức khoa học, các phương pháp nghiên cứu mới trên thế giới với kiến thức của các bên liên quan và kiến thức của người dân địa phương

Họ tên NCS: NGUYỄN BÍCH NGỌC

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Chuyên ngành:  Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Khóa: 2016-2019

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ       Hướng dẫn thứ hai:     PGS. TS. Trần Thanh Đức

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Luận án đã xác định được các yếu tố tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền bằng phương pháp điều tra kết hợp kiến thức khoa học, các phương pháp nghiên cứu mới trên thế giới với kiến thức của các bên liên quan và kiến thức của người dân địa phương.

Luận án chỉ ra được mức hạn, phân bố của hạn hán và dự báo hạn hán ảnh hưởng đến diện tích các loại đất nông nghiệp chính tại huyện Quảng Điền bằng cách sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá hạn hán về mặt khí tượng (SPI) với phương pháp ứng dụng GIS.

Luận án đã chỉ ra được mức ngập lụt, phân bố của ngập lụt và dự báo ngập lụt ảnh hưởng đến diện tích các loại đất nông nghiệp chính tại huyện Quảng Điền bằng cách kết hợp phương pháp sử dụng ảnh viễn thám, mô hình số độ cao DEM với phương pháp ứng dụng GIS.

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

PhD Student: NGUYEN BICH NGOC

Dissertation title: Research on flooding and drought impacts on agricultural land use in Quang Dien district, Thua Thien Hue province in the context of climate change

Discipline:            Land Management

Code: 9 85 01 03

Year: 2016 - 2019 Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Ngu

Supervisor 2:  Assoc. Prof. Dr. Tran Thanh Duc

Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

NEW CONTRIBUTIONS

This dissertation has identified the factors affecting the changes in agricultural land use in Quang Dien district by the method of investigation combining scientific knowledge, new research methods in the world with the knowledge of stakeholders and local people's knowledge.

Indentifying drought level and analyzing spatial and temporal distribution of drought impacts on agricultural land use areas in Quang Dien district by using a combining drought assessment method based on SPI index with application GIS and remote sensing research methods.

Indentifying flooding level and analyzing spatial and temporal distribution of flooding impacts on agricultural land use areas in Quang Dien district by using a combining flooding assessment method based on remote sensing images, digital elevation model (DEM) with GIS application method.

Các tin mới hơn
Liên kết
×