English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

Luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá các lý thuyết, các kết quả nghiên cứu về văn hóa tổ chức và các mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và trên thế giới

      

 

Tên Nghiên cứu sinh: Trương Thị Hương Xuân

Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101

Giáo viên hướng dẫn:  1. PGS.TS Nguyễn Đăng Hào       2. PGS. TS Nguyễn Tài Phúc                                                 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế, Đại Học Huế

Luận án tổng hợp, phân tích và đánh giá các lý thuyết, các kết quả nghiên cứu về văn hóa tổ chức và các mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.

Luận án làm rõ được các đặc điểm văn hóa của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đó là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mỗi loại hình doanh nghiệp có các đặc điểm riêng biệt về văn hóa tổ chức. Đây là đóng góp quan trọng góp phần làm sáng tỏ được văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.

 Kết quả nghiên cứu này khẳng định lại của các nghiên cứu trước đây về vai trò quan trọng của văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động của doanh nghiệp dựa trên kết quả xử lý thống kê đáng tin cậy từ việc khảo sát và phân tích 345 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Luận án cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm cải thiện văn hóa tổ chức nhằm nâng cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

 

Name: Truong Thi Huong Xuan

Title of dissertation : Research on the influence of organizational culture on the  performance of enterprises in Thua Thien Hue province

Major: Business Administration                          Code: 9340101

Suppervisor :   1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dang Hao

  1.  Assoc. Dr. Nguyen Tai Phuc                                                

Training institution: University of Economics, Hue University

 

The dissertation synthesizes, analyzes and evaluates theories, research results on organizational culture and research models on the influence of organizational culture on the performance of enterprises in both domestic and international researches.

The thesis clarifies the cultural traits of various types of enterprises in Thua Thien Hue province are state-owned enterprises, non-state enterprises and foreign-invested enterprises. Each type of business has its own unique organizational culture traits. This is an important contribution to clarify the organizational culture of enterprises in Thua Thien Hue province.

 The results confirm the previous studies on the important role of organizational culture and performance based on reliable statistical processing results from survey of 345 enterprises in Thua Thien Hue province.

Some managerial implications are proposed to enhance the organizational culture in order to improve the performance of enterprises in Thua Thien Hue province.

Liên kết
×