English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định
Góp ý

Luận án nghiên cứu và xác định được K và S là một trong những yếu tố dinh dưỡng hạn chế đến sinh trưởng và phát triển của cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định

- Họ và tên NCS: Đỗ Thành Nhân

- Tên luận án: Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định

- Ngành:  Khoa học cây trồng

- Mã số: 96 20 110

- Người hướng dẫn:

1- GS. TS. Hoàng Thị Thái Hòa

2- TS. Hoàng Minh Tâm

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

- Những đóng góp mới của luận án:

  1. Xác định được K và S là một trong những yếu tố dinh dưỡng hạn chế đến sinh trưởng và phát triển của cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định;
  2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được liều lượng K và S phù hợp cho năng suất và chất lượng lạc cao trên đất cát biển tỉnh Bình Định là (90 kg K2O + 30 kg S)/ha trên nền (8 tấn phân chuồng + 40 kg N + 90 kg P2O5 + 500 kg vôi bột)/ha;
  3. Kết quả nghiên cứu đã xác định được dạng phân bón K và S hiệu quả trong sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định là K2SO4.

-----------------------------------------

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISERTATION

 

Dissertation title: Study on application of K and S fertilizers for peanut in coastal sandy soil of Binh Dinh province

Specialized:  Crop Science

Code: 96 20 110       

Full name of PhD candidate: Do Thanh Nhan

Supervisors:

  1. Prof. Dr. Hoang Thi Thai Hoa
  2. Dr. Hoang Minh Tam

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

  1. Identify K and S as the limiting nutrient elements to the growth and development of peanut on sandy soil in Binh Dinh province;
  2. Research results were determined that the appropriate rate of K and S for high yield and quality of peanuts on sandy soil in Binh Dinh province is 90 kg K2O + 30 kg S/ha based on 8 tons of Farm yard manure + 40 kg N + 90 kg P2O5 + 500 kg lime/ha;
  3. Research results were determined that the effective K and S fertilizers in peanut production on sandy soil in Binh Dinh province were K2SO4.
Các tin mới hơn
Liên kết
×