English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu chiến lược sinh kế của nông hộ miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Góp ý

Luận án đã làm rõ thêm nội dung nghiên cứu chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ về tính đặc thù và đa dạng (phân loại theo dân tộc và mức sống) ở vùng miền núi, bổ sung cho nghiên cứu chiến lược sinh kế dựa vào đặc trưng (sinh thái và kinh tế xã hội) của từng vùng, từng đơn vị hành chính và từng cộng đồng. Chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ này được hình thành và phát triển (đa dạng hóa và chuyển đổi) không chỉ dựa vào điều kiện sinh thái và phát triển kinh tế xã hội mà còn dựa vào đặc thù về dân tộc, sinh thái nhân văn và đa dạng hoạt động sinh kế truyền thống

Nghiên cứu sinh: Dương Viết Tân

Đề tài: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của nông hộ miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngành: Phát triển nông thôn

Mã số: 9620116

Khóa đào tạo: 2016 - 2020

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Văn Tuyển - TS. Trương Quang Hoàng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận: đề tài đã làm rõ thêm nội dung nghiên cứu chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ về tính đặc thù và đa dạng (phân loại theo dân tộc và mức sống) ở vùng miền núi, bổ sung cho nghiên cứu chiến lược sinh kế dựa vào đặc trưng (sinh thái và kinh tế xã hội) của từng vùng, từng đơn vị hành chính và từng cộng đồng. Chiến lược sinh kế của các nhóm nông hộ này được hình thành và phát triển (đa dạng hóa và chuyển đổi) không chỉ dựa vào điều kiện sinh thái và phát triển kinh tế xã hội mà còn dựa vào đặc thù về dân tộc, sinh thái nhân văn và đa dạng hoạt động sinh kế truyền thống.

Về thực tiễn: đóng góp của nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp căn cứ xác định giải pháp và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tại các địa phương (xã) thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2011 - 2015) cho thấy rất nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong phát triển sản xuất để thực hiện các tiêu chí về tăng thu nhập và giảm nghèo cho từng nhóm nông hộ khác nhau ở các xã vùng sâu vùng xa.

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD. candidate: Duong Viet Tan

Thesis title: Research on livelihood strategies of households in the mountainous area of Thua Thien Hue province

Major in: Rural Development

Code: 9620116

Training: 2016 – 2020

Supervisors:       1. Assoc. Prof. Dr. Truong Van Tuyen

  1. Dr. Truong Quang Hoang

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Theoretically, the thesis has clarified the content of research on livelihood strategies of groups of households in terms of specificity and diversity (classified by ethnicity and living standard) in mountainous areas, supplementing the livelihood strategy research based on the characteristics (ecological and socio-economic) of each region, each administrative unit, and each community. The livelihood strategies of household groups are formed and developed (diversification and transformation) based on ecological conditions and socio-economic development and the characteristics of ethnicity, living humanity, and diversity of traditional livelihood activities.

In practice, the study's contribution has great significance in providing a basis for determining solutions and developing economic development plans in localities (communes) implementing the new rural construction criteria. The report on the implementation of the National Target Program on New Rural Development (2011 - 2015) shows that many localities are facing difficulties in product development to fulfill the criteria of increasing income and reducing poverty for different groups in remote communes.

Liên kết
×