English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh lý, hóa sinh và nhân giống in vitro một số giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở Thừa Thiên Huế
Góp ý

Đề tài đã xác định được tập đoàn 66 mẫu giống sen thuộc 6 giống sen chính hiện đang được trồng ở Thừa Thiên Huế (gồm 1 giống sen nhập và 5 giống sen địa phương) với đầy đủ dữ liệu về phân bố, dữ liệu mô tả là nguồn vật liệu di truyền quý phục vụ công tác bảo tồn và khai thác sử dụng nguồn gen cây sen ở Thừa Thiên Huế.

Luận án đã đánh giá được đa dạng di truyền dựa vào một số kiểu hình của 66 mẫu giống sen. Từ đó, cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy cho việc xác định các giống sen trồng chính ở Thừa Thiên Huế.

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh lý, hóa sinh và nhân giống in vitro một số giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở Thừa Thiên Huế

Ngành: Sinh lý học thực vật

Mã số: 94.20.112

Khóa đào tạo: 2017 - 2020

Người hướng dẫn khoa học:  (1) PGS. TS. Hoàng Thị Kim Hồng

(2) PGS.TS. Võ Thị Mai Hương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nội dung đóng góp mới của luận án:

Đề tài đã xác định được tập đoàn 66 mẫu giống sen thuộc 6 giống sen chính hiện đang được trồng ở Thừa Thiên Huế (gồm 1 giống sen nhập và 5 giống sen địa phương) với đầy đủ dữ liệu về phân bố, dữ liệu mô tả là nguồn vật liệu di truyền quý phục vụ công tác bảo tồn và khai thác sử dụng nguồn gen cây sen ở Thừa Thiên Huế.

Đề tài đã đánh giá được đa dạng di truyền dựa vào một số kiểu hình của 66 mẫu giống sen. Từ đó, cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy cho việc xác định các giống sen trồng chính ở Thừa Thiên Huế.

Đề tài đã đánh giá được đầy đủ các đặc điểm thực vật học, sinh lý và hóa sinh của 6 giống sen chính tại Thừa Thiên Huế như đặc điểm hình thái, đặc điểm giải phẫu; đặc điểm sinh trưởng và phát triển; năng suất và chất lượng hạt. Những kết quả nghiên cứu này đã bổ sung các dẫn liệu khoa học mới, có giá trị phục vụ cho công tác bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn gen cây sen ở Thừa Thiên Huế.

Đề tài đã giới thiệu được 2 giống sen địa phương với nhiều đặc tính quý về màu sắc hoa, năng suất, chất lượng hạt, có tiềm năng trong sản xuất và lợi thế thị trường là giống Sen Trắng Trẹt Lõm và giống sen Đỏ Ợt để bảo tồn, khai thác và phát triển.

Đề tài đã bước đầu nghiên cứu thành công việc nhân giống in vitro hai giống sen quý là Sen Trắng Trẹt Lõm và Sen Đỏ Ợt từ tim sen. Kết quả này góp phần bảo tồn và phục tráng các giống sen quý đang bị thoái hóa tại

------------------------------------------------------

THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Ph.D student: Nguyen Thi Quynh Trang

Ph.D. thesis title: Study characteristics of botany, physiology, biochemistry and in vitro propagation of some lotus varieties (Nelumbo nucifera Gaertn.) grown in Thua Thien Hue

Major: Plant Physiology;

No.: 94.20.112

Academic year: 2017 - 2020

Science supervisor: 1. Assoc. Prof. Hoang Thi Kim Hong

  1. Assoc. Prof. Vo Thi Mai Huong Training facilities: Hue University of Sciences, Hue University Content of thesis:

The research identified a group of 66 lotus varieties belonging to 6 main lotus varieties currently being grown in Thua Thien Hue (including 1 non-local lotus variety and 5 local lotus varieties) with complete data on distribution and description data. This is improtant genetic material resource for the conservation, exploitation and utilization of lotus genetic resources in Thua Thien Hue.

The research evaluated genetic diversity based on some phenotypes of 66 lotus varieties, providing a reliable scientific basis for the identification of the main cultivated lotus varieties in Thua Thien Hue.

The thesis fully and systematically evaluated the botanical, physiological and biochemical characteristics of 6 main lotus varieties in Thua Thien Hue such as morphological characteristics, anatomical features; growth and development characteristics; seed yield and quality. These research results have added new and valuable scientific data for the conservation and rational exploitation of lotus genetic resources in Thua Thien Hue.

The research introduced two local lotus varieties with many valuable characteristics such as flower color, yield and seed quality, with potentials in production and market advantage, namely Convex White Lotus variety and Light Red Lotus variety for preservation, exploitation and development.

The research initially successfully researched the in vitro propagation of two precious lotus varieties, the Convex White Lotus and the Light Red Lotus from lotus embryo. This result contributes to the conservation and restoration of degraded precious lotus varieties in Thua Thien Hue.

Liên kết
×