English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật lấy sỏi thận qua da trên thận đã mổ mở lấy sỏi
Góp ý

Họ và tên NCS: TRƯƠNG VĂN CẨN

Tên Luận án: Nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật lấy sỏi thận qua da trên thận đã mổ mở lấy sỏi

Ngành: Ngoại khoa

Mã số: 9 72 01 04

Đơn vị đào tạo: Trường Dại hocjY – Dược, Đại học Huế

Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Đình Khánh

Những đóng góp mới:

Luận án góp phần đánh giá việc điều trị sỏi thận trên thận đã mổ mở bằng phẫu thuật lấy sỏi thận qua da dựa trên một số tiêu chuẩn về tỷ lệ sạch sỏi, tỷ lệ tai biến biến chứng… và đóng góp thêm kỹ thuật chọc dò đài thận dựa vào hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và sự định vị bằng C-arm cố định giúp thời gian chọc dò nhan hơn các tác giả khác đồng thời giảm thời gian chiếu tia. Một trong những điểm mới của luận án là sự sử dụng của ống soi niệu quản hỗ trợ nong đường hầm nhằm tránh nong lạc đường, giúp thành công trong phẫu thuật.

---------------------------------------

 

Full name: TRUONG VAN CAN

The  thesis  title:  "Research on  treatment  of  recurrent  kidney  stones  by percutaneous nephrolithotomy after previous open kidney stone surgeries".

Branch: Surgery

Code: 9 72 01 04

Training unit: University of Medicine and Pharmacy, Hue University.

Scientific supervisors:  Prof. LE  DINH KHANH, MD., PhD.

The new contributions of the thesis are as followed:

The thesis contribute to evaluation of the treatment for kidney stone by percutaneous nephrolithotomy on kidney opened surgery based on the criterion of free-stone rate or complications ... and contribute the puncture into the kidney based on CT-scanner and fixed C-arm positioning, which  helps the puncture time faster than other authors while reducing the time of ray projection. One of the new points of the thesis is the use of ureteroscopes to support the dilatation of the tunnel to avoid straying, helping to succeed in surgery.

Liên kết
×