English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim trên vận động viên
Góp ý

Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng siêu âm tim đánh dấu mô vào khảo sát hình thái và chức năng thất trái trên vận động viên. Nghiên cứu cung cấp thông tin về các giá trị biến dạng cơ tim theo trục dọc, chu vi, trục ngắn, xoắn và tháo xoắn thất trái trên đối tượng các vận động viên khỏe mạnh.

Họ tên nghiên cứu sinh: Văng Kiến Được

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim trên vận động viên

Ngành: Nội khoa

 Mã số: 9.72.01.07

Họ tên người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ; TS Nguyễn Cửu Long

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng siêu âm tim đánh dấu mô vào khảo sát hình thái và chức năng thất trái trên vận động viên. Nghiên cứu cung cấp thông tin về các giá trị biến dạng cơ tim theo trục dọc, chu vi, trục ngắn, xoắn và tháo xoắn thất trái trên đối tượng các vận động viên khỏe mạnh.

Nghiên cứu cho thấy các biến đổi về hình thái và chức năng thất trái trên vận động viên giống như nhiều nghiên cứu trước. Siêu âm tim đánh dấu mô ghi nhận biến dạng theo trục dọc thất trái không khác biệt giữa các nhóm vận động viên với nhóm chứng và giữa các nhóm vận động viên. Tuy nhiên ghi nhận có sự khác biệt biến dạng cơ tim theo chu vi, trục ngắn thất trái giữa nhóm vận động viên và nhóm chứng và giữa các nhóm vận động viên.

Khi giảm cường độ tập luyện tim vận động viên có khuynh hướng tái cấu trúc trở về bình thường và các giá trị biến dạng cơ tim không thay đổi.

-------------------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS

PhD student: Vang Kien Duoc

Thesis title: “STUDY ON LEFT VENTRICULAR MORPHOLOGY AND FUNCTION BY SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY IN ATHLETES”

Specialization: Internal medicine Code : 9.72.01.07

Academic supervisor: Assoc.Prof. PhD Nguyen Anh Vu; PhD. Nguyen Cuu Long Training institution: University of Medicine and Pharmacy, Hue University

New contributions of the thesis

This is the first study in Vietnam which uses speckle tracking echocardiography to assess left ventricular function in athletes. The study provides information on left ventricular strain measures, including global longitudinal strain (GLS), global circumferential strain (GCS), global radial strain (GRS), twist and untwist on healthy athletes.

Our findings were consistent with previous studies on changes in left ventricular morphology and function in athletes. Global longitudinal strain was not significantly different between groups of athletes and controls, and among groups of athletes. However, this study found that there was significant difference in global circumferential strain and global radial strain between athletes and control group, and among groups of athletes.

When the intensity of exercise decreases (detrainning), the morphology of left ventricular tends to restructure back to normal and the values of myocardial strain remain unchanged.

Liên kết
×