English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nồng độ copeptin huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp
Góp ý

Chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp kể từ lúc bệnh nhân có triệu chứng cơn đau thắt ngực đóng vai trò quan trọng thực hành lâm sàng, giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời và hạn chế các biến chứng nặng nề trong giai đoạn sớm và muộn. Nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học vì xác định được giá trị chẩn đoán của copeptin huyết thanh - peptide 39 acid amin đại diện cho hệ Arginine vasopressin, tăng sớm và tăng cao trong huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Copetin huyết thanh tăng cao tại thời điểm nhập viện cũng là yếu tố có thể giúp bác sĩ tiên đoán các biến cố tim mạch nặng; cùng với các dấu ấn sinh học khác, góp phần đánh giá tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐINH ĐỨC HUY

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ copeptin huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp

Chuyên ngành:  Nội khoa

Mã số:  9 72 01 07

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ  - PGS.TS. Đỗ Quang Huân

Cơ sở đào tạo:   Trường Đại Học Y - Dược, Ðại học Huế

Ý nghĩa khoa học:

Chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim cấp kể từ lúc bệnh nhân có triệu chứng cơn đau thắt ngực đóng vai trò quan trọng thực hành lâm sàng, giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời và hạn chế các biến chứng nặng nề trong giai đoạn sớm và muộn. Nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học vì xác định được giá trị chẩn đoán của copeptin huyết thanh - peptide 39 acid amin đại diện cho hệ Arginine vasopressin, tăng sớm và tăng cao trong huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Copetin huyết thanh tăng cao tại thời điểm nhập viện cũng là yếu tố có thể giúp bác sĩ tiên đoán các biến cố tim mạch nặng; cùng với các dấu ấn sinh học khác, góp phần đánh giá tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Ý nghĩa thực tiễn:

Đề tài này có thể đóng góp cho thực tiễn vì copeptin, hs-troponin I và NT- proBNP là các dấu ấn sinh học có thể thưc hiện ngay khi bệnh nhân có triệu chứng đau ngực đến khám tại phòng cấp cứu, chi phí không cao, có kết quả sớm, góp phần xác định chẩn đoán sớm và dự báo các biến cố tim mạch nặng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Đóng góp mới của luận án:

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về giá trị chẩn đoán của copeptin huyết thanh trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp. Nồng độ cao tại thời điểm nhập viện của copeptin và NT-proBNP đều có giá trị dự báo biến cố tim mạch nặng sau nhồi máu cơ tim; phối hợp 2 chất đánh dấu sinh học này làm tăng khả năng dự báo biến cố tim mạch nặng sau 6 tháng theo dõi. Đây là những kết luận có giá trị trong thực hành lâm sàng, góp phần giúp các thầy thuốc tim mạch có thêm công cụ chẩn đoán và dự báo tiên lượng cho bệnh nhân.

-------------------------------------------------------------------

Name of PhD student: DINH DUC HUY

Dissertation title: A study of serum Copeptin in patients with acute myocardial infarction

Major:  Internal medicine

Code:    9 72 01 07

Academic advisers:          1. Associate Professor Nguyen Anh Vu 2. Associate Professor Do Quang Huan

Educational institution:  Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Scientific significance

Early diagnosis of acute myocardial infarction in patients presenting with angina plays an important role in clinical practice, which can help patients receive timely treatment and minimizing severe complications in both the early and late stage. This study has scientific significance because it could confirm the diagnostic value of serum Copeptin – a peptide of 39 amino acids representing Arginine vasopressin system, which increases early and drastically in serum of patients with acute myocardial infarction. Elevated Copeptin at admission time is also a factor that might help the physician to predict severe cardiovascular events; along with other biomarkers, contribute to the prognosis of patients with acute myocardial infarction.

Practical significance

This research can contribute to clinical practice since measurements of biomarkers such as Copeptin, hs-troponin I and NT-proBNP are quick and low cost and can be performed when patient presented at emergency room with angina symptoms, which contribute to rapid diagnosis and prediction of severe cardiovascular events in patients with acute myocardial infarction.

New contributions of the dissertation

This is the first study in Vietnam on the diagnostic value of serum copeptin in subjects with AMI. High level of serum copeptin and NT-proBNP at the time of admission are valuable for predicting severe cardiovascular events after myocardial infarction. The combination of these two biomarkers increases the ability to predict the event six months of follow-up. These valuable conclusions in clinical practice can help the cardiologist to have more tools to diagnose and predict prognosis for patients.

Liên kết
×