English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu nuôi trồng và khảo sát một số hợp chất có hoạt tính sinh học của nấm phiocordyceps sobolifera
Góp ý

Nghiên cứu có hệ thống về nuôi trồng, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài nấm Ophiocordyceps sobolifera. Lần đầu tiên, điều kiện nuôi trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera đã được khảo sát qua bố trí ma trận thí nghiệm, thu được các phương trình mô hình và khảo sát tối ưu hóa để đạt hàm lượng hoạt chất cao nhất.

Họ và tên NCS:  TRẦN VĂN KHOA

Tên đề tài: Nghiên cứu nuôi trồng và khảo sát một số hợp chất có hoạt tính sinh học của nấm  phiocordyceps sobolifera

Ngành: Hóa Hữu cơ

Mã số:  9.44.01.14

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS. Trần Thị Văn Thi                 2. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án: Từ năm 2016 đến năm 2021

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về nuôi trồng, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài nấm Ophiocordyceps sobolifera. Lần đầu tiên, điều kiện nuôi trồng nấm Ophiocordyceps sobolifera đã được khảo sát qua bố trí ma trận thí nghiệm, thu được các phương trình mô hình và khảo sát tối ưu hóa để đạt hàm lượng hoạt chất cao nhất.

Cao nước từ Ophiocordyceps sobolifera thể hiện tác dụng bảo vệ thận in vivo trên chuột nhắt trắng theo hướng chống oxy hóa tương tự như quercetin, dựa trên việc giảm hàm lượng creatinine và malondialdehyde và hồi phục các chỉ số này về giá trị sinh lý bình thường. Đây là những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ về hoạt tính sinh học của Ophiocordyceps sobolifera được nuôi cấy tại Việt Nam.

Cho đến nay, chưa tìm thấy công bố nào khác về hàm lượng các hoạt chất phenol có hoạt tính chống oxy hóa mạnh: gallic acid, quercitrin, quercetin và hesperidin trong các loài Cordyceps ngoài luận án này.

Hai cấu trúc polysaccharide mới đã lần đầu tiên được xác định trong loài Ophiocordyceps sobolifera.

-------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name ofPhD. student: TRAN VAN KHOA

Title of dissertation: “Research on cultivation and investigation of some biologically active compounds of Ophiocordyceps sobolifera”

Major: Organic Chemistry

Code: 9.44.01.14

Academic supervisors:   1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Van Thi            2. Prof. Dr. of Science. Trinh Tam Kiet

Training institution: University of Sciences, Hue University Time course:  2016 – 2021

The new contributions of the thesis

This is a systematic study on the cultivation, chemical composition, and biological activity of Ophiocordyceps sobolifera. For the first time, growing conditions for Ophiocordyceps sobolifera mushroom were investigated through experimental matrix layout, obtained model equations, and optimized surveys to achieve the highest active ingredient content.

The aqueous extract from Ophiocordyceps sobolifera exhibited in vivo nephroprotective effects in white mice in the same direction as quercetin, based on the reduction of creatinine and malondialdehyde levels and the recovery of these indices in biological values. normal reason. These are very encouraging initial results on the biological activity of Ophiocordyceps sobolifera cultured in Vietnam.

So far, no other publications have been found on the content of phenolic active ingredients with strong antioxidant activity: gallic acid, quercitrin, quercetin, and hesperidin in Cordyceps species other than this thesis.

Two new polysaccharide structures have been identified for the first time in Ophiocordyceps sobolifera.

Các tin đã đăng
Liên kết
×