English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu rối loạn xương, khoáng và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 5 lọc máu chu kỳ
Góp ý

KDIGO 2017 cập nhật khuyến cáo chẩn đoán, mục tiêu các khoáng xương cần đạt và khuyến cáo điều trị về rối loạn khoáng xương, xương trong bệnh thận mạn, lọc máu chu kỳ. Kết quả nghiên cứu này giúp bổ sung các hiểu biết về tỷ lệ đạt tiêu chí khoáng xương, về loãng xương, canxi hóa động mạch chủ bụng và góp phần đánh giá các yếu tố liên quan, cơ chế bệnh sinh  của rối loạn khoáng xương, xương trong bệnh thận mạn. 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THANH MINH

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu rối loạn xương, khoáng và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 5 lọc máu chu kỳ

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Tam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Y - Dược, Ðại học Huế

Ý nghĩa khoa học:

KDIGO 2017 cập nhật khuyến cáo chẩn đoán, mục tiêu các khoáng xương cần đạt và khuyến cáo điều trị về rối loạn khoáng xương, xương trong bệnh thận mạn, lọc máu chu kỳ. Kết quả nghiên cứu này giúp bổ sung các hiểu biết về tỷ lệ đạt tiêu chí khoáng xương, về loãng xương, canxi hóa động mạch chủ bụng và góp phần đánh giá các yếu tố liên quan, cơ chế bệnh sinh  của rối loạn khoáng xương, xương trong bệnh thận mạn.

  1. Ý nghĩa thực tiễn:

Phát hiện, chẩn đoán cùng lúc cả 3 rối loạn : khoáng xương, loãng  xương, canxi hóa động mạch chủ bụng trên bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ là cần thiết trong thực tiễn. Giúp các thầy thuốc lâm sàng, chuyên ngành lọc máu xử trí kịp thời theo khuyến cáo điều trị của KDIGO 2017 góp phần giảm các biến chứng về xương và tim mạch và xa hơn là giảm tỷ lệ tử vong chung và tử vong tim mạch.

  1. Đóng góp mới của luận án:

Là đề tài đầu tiên nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện ở cả 3 lĩnh vực về rối loạn khoáng xương, mật độ xương, loãng xương và canxi hóa động mạch chủ bụng ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu theo phân loại của KDIGO 2017 tại Việt Nam qua số liệu của 1 trung tâm lọc máu.

Từ số liệu kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về rối loạn khoáng xương, xương trong bệnh thận mạn lọc máu chu kỳ, để từ đó các thầy thuốc lâm sàng cần có kế hoạch dự phòng thích hợp và điều trị hiệu quả các rối loạn này.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Researcher: NGUYEN THANH MINH

Thesis title: Study on bone, mineral disorders and associated factors in stage 5 chronic kidney disease patients on intermittent hemodialysis

Major: Internal medicine

Code:     9 72 01 07

Scientific supervisor           : Prof. Vo Tam

Research institution             College of Medicine and Pharmacy – Hue University

Scientific significance

KDIGO 2017 updated the diagnostic recommendations, bone mineral targets and treatment recommendations for CKD-MBD in patients on intermittent dialysis. The study provides data on the proportion of patients meeting KDIGO 2017 treatment targets of osteoporosis and abdominal aorta calcification. It also enhances our knowledge of relevant factors and further clarifies the pathogenesis of CKD-MBD

  1. Practical implications:

The detection and diagnosis of all three disorders: bone mineral disorder, osteoperosis and abdominal aorta calcification in patients on intermittent dialysis are important in daily practice. The timely treatment of these disorders following KDIGO 2017 guidelines will help reduce bone and cardiovascular complications and eventually reduce overall and cardiovascular mortality rates.

  1. Contributions of the thesis:

This is the first comprehensive study on three areas of bone mineral disorders, bone density, osteoporosis and abdominal aorta calcification in CKD patients on dialysis following the classification of KDIGO 2017 in a single dialysis center in Vietnam.

The results of the study will provide an overview of CKD-MBD in patients on dialysis in Vietnam, which in turn helps clinicians to have appropriate prevention plan and treatment of theses disorders. These are the new contributions of the thesis.

Liên kết
×