English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu tác động của nano bạc và nano sắt lên chất lượng cây giống in vitro ở một số cây trồng có giá trị kinh tế
Góp ý

AgNPs được sử dụng như một chất khử trùng mới, chất điều hoà sinh trưởng thực vật, chất ức chế sinh tổng hợp khí ethylene trong vi nhân giống cây salem, dâu tây và sâm Ngọc Linh

Họ tên nghiên cứu sinh: Đỗ Mạnh Cường;

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của nano bạc và nano sắt lên chất lượng cây giống in vitro ở một số cây trồng có giá trị kinh tế

Ngành: Công nghệ Sinh học

Mã số: 9.42.02.01

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Dương Tấn Nhựt - 2. PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Khóa đào tạo: 2016 – 2019

Những đóng góp mới của luận án:

AgNPs được sử dụng như một chất khử trùng mới, chất điều hoà sinh trưởng thực vật, chất ức chế sinh tổng hợp khí ethylene trong vi nhân giống cây salem, dâu tây và sâm Ngọc Linh.

Bổ sung AgNPs ở nồng độ thích hợp vào môi trường nuôi cấy đã có ảnh hưởng tích cực lên sự phát sinh hình thái (phát sinh phôi, tái sinh chồi, gia tăng số lượng tế bào) cây salem, dâu tây, sâm Ngọc Linh.

Bổ sung AgNPs vào môi trường nuôi cấy hoặc thay thế Fe-EDTA bằng FeNPs ở nồng độ thích hợp đã nâng cao chất lượng cây salem, dâu tây và sâm Ngọc Linh.

Các cây con salem, dâu tây, sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ nuôi cấy trên môi trường có bổ sung AgNPs hoặc thay thế Fe-EDTA bằng FeNPs ở nồng độ thích hợp cho sự thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt ở giai đoạn vườn ươm.

Cây con sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ nuôi cấy trên môi trường có bổ sung AgNPs ở nồng độ thích hợp cho sự tích luỹ hợp chất saponin cao sau 2 năm nuôi trồng.

Xây dựng được quy trình nhân giống vô tính cây salem, dâu tây và sâm Ngọc Linh trên môi trường nuôi cấy có bổ sung AgNPs hoặc thay thế Fe-EDTA bằng FeNPs ở các nồng độ thích hợp.

------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

PhD student: Do Manh Cuong; Course

Thesis title: Effects of nano silver and nano iron on in vitro plantlet quality of some economically valuable crops

Major: Biotechnology

No.: 9.42.02.01

Supervisor:             1. Prof. Dr. Duong Tan Nhut -  Assoc. Prof. Dr. Truong Thi Bich Phuong

Training facility: University of Sciences, Hue University

The new findings of the thesis:

AgNPs were used as a new disinfectant, plant growth regulator, and ethylene gas biosynthesis inhibitor in micropropagation of Limonium sinuatum, Fragaria × ananassa and Panax vietnamensis.

Addition of AgNPs at appropriate concentrations to the culture medium had positive effects on morphogenesis (embryogenesis, shoot regeneration, increase in cell number) of Limonium sinuatum, Fragaria × ananassa and Panax vietnamensis.

Adding AgNPs to the culture medium or replacing Fe-EDTA with FeNPs at appropriate concentrations improved the quality of Limonium sinuatum, Fragaria × ananassa and Panax vietnamensis.

Limonium sinuatum, Fragaria × ananassa and Panax vietnamensis plantlets derived from medium supplemented with AgNPs and replaced Fe-EDTA with FeNPs at appropriate concentrations well acclimatizatized and had better growth, development at the nursery stage.

Panax vietnamensis plantlets derived from medium supplemented with AgNPs at an appropriate concentration had high saponin accumulation after 2 years of cultivation.

The micropropagation protocol of Limonium sinuatum, Fragaria × ananassa and Panax vietnamensis using AgNPs and FeNPs at optimal concentrations was established.

Liên kết
×