English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán
Góp ý

Nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chống oxy hóa và ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất vòng thơm chứa nitrogen: i) một vòng thơm: aniline, ii) hai vòng thơm-diphenylamin, and iii)  nhiều vòng thơm: polyaniline  thông qua các cơ chế HAT, PCET, SET-PT và SPLET. Trong đó, ảnh hưởng của các nhóm thế đẩy electron theo cơ chế HAT và SET-PT được đánh giá là tạo nên chất chống oxy hóa tốt hơn các nhóm thế hút electron và nhóm thế halogen, theo quan điểm nhiệt động học

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán”

Họ và tên NCS: PHẠM THỊ THU THẢO                 Khóa đào tạo: 2017

Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 9440119

Người hướng dẫn:       1. PGS.TS. Phạm Cẩm Nam

  1. PGS.TS. Trần Thúc Bình

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án: Từ năm 2017 đến năm 2020

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Nghiên cứu một cách có hệ thống khả năng chống oxy hóa và ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất vòng thơm chứa nitrogen: i) một vòng thơm: aniline, ii) hai vòng thơm-diphenylamin, and iii) nhiều vòng thơm: polyaniline thông qua các cơ chế HAT, PCET, SET-PT và SPLET. Trong đó, ảnh hưởng của các nhóm thế đẩy electron theo cơ chế HAT và SET-PT được đánh giá là tạo nên chất chống oxy hóa tốt hơn các nhóm thế hút electron và nhóm thế halogen, theo quan điểm nhiệt động học.
  2. Đánh giá cơ chế của phản ứng dập tắt gốc tự do theo quan điểm động lực học qua hai cơ chế HAT và PCET, theo đó cơ chế PCET được đánh giá là có tốc độ phản ứng nhanh hơn tốc độ xảy ra trong cơ chế HAT.
  3. Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa tiềm năng từ các dẫn xuất vòng thơm chứa nitrogen bằng phương pháp hóa tính toán gồm phenoxazine và phenothiazine; các dẫn xuất của diphenylamine và các hợp chất nano lai fulleren-polyaniline.

Huế, ngày 5 tháng 3 năm 2021

------------------------------------------------------------

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of Ph.D. Student:               PHAM THI THU THAO

Thesis title:     “Study and design the nitrogen-containing aromatic compounds with effective antioxidant ability by computational method”.

Major:                                     Theoretical chemistry and Physical chemistry

Code:                                                   9440119

Supervisors:                                        1. Assoc. Prof. Dr. Pham Cam Nam

  1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thuc Binh

Training facility:                                 University of Science, Hue University

Time course:                                       2017 – 2020

 

The new contributions of the thesis:

  1. To systematically study the antioxidant ability and the effects of substituents on the antioxidant ability of some nitrogen-containing aromatic compounds, including i) mono aromatic ring: aniline; ii) two aromatic rings: diphenylamine; and iii) poly-aromatic rings: polyaniline through the following mechanisms: HAT/PCET); SETPT, and SPLET mechanism. The influence of the electron donating groups by HAT and SET-PT mechanisms is evaluated to find the better antioxidant than the electron withdrawing and halogen groups according to thermodynamic point of view.
  2. To evaluate the mechanisms of the free radical quenching reaction from a dynamic point of view through HAT/PCET mechanisms, whereby the PCET mechanism is evaluated to take place a faster reaction rate than the occurring rate in the HAT mechanism.
  3. To design the potential antioxidant compounds from nitrogen-containing aromatic derivatives including phenoxazine, phenothiazine; diphenylamine derivatives, and fulleren-polyaniline hybrid nano compounds by computational chemical methods.
Liên kết
×