English | Français   rss
Liên kết
Ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn
Góp ý

Luận án góp phần bổ sung, hệ thống hóa nguồn tư liệu về ngoại thương Đàng Trong. Luận án cung cấp thêm nguồn tư liệu lịch sử về quan hệ thương mại giữa Đàng Trong với nước ngoài ở các thế kỷ XVI - XVIII, đặc biệt là tư liệu tiếng Pháp và tư liệu hiện vật; qua đó góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sấu sắc hơn về sự phục hồi, phát triển và đi đến suy yếu của ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn. Với những cứ liệu lịch sử đáng tin cậy, luận án khẳng định vai trò, tác động mạnh mẽ của ngoại thương đối với sự thịnh suy của chính quyền Đàng Trong đương thời.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Châu

Tên đề tài: Ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn

Ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số:                                             9229013

Khóa: 2016

Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Thị Tân

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Về mặt khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung, hệ thống hóa nguồn tư liệu về ngoại thương Đàng Trong. Luận án cung cấp thêm nguồn tư liệu lịch sử về quan hệ thương mại giữa Đàng Trong với nước ngoài ở các thế kỷ XVI - XVIII, đặc biệt là tư liệu tiếng Pháp và tư liệu hiện vật; qua đó góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sấu sắc hơn về sự phục hồi, phát triển và đi đến suy yếu của ngoại thương Đàng Trong thời chúa Nguyễn. Với những cứ liệu lịch sử đáng tin cậy, luận án khẳng định vai trò, tác động mạnh mẽ của ngoại thương đối với sự thịnh suy của chính quyền Đàng Trong đương thời.
  2. Về mặt thực tiễn: Luận án góp phần cung cấp thêm những cứ liệu lịch sử quan trọng trong quan hệ thương mại giữa Đàng Trong với nước ngoài từ giữa thế kỷ XVI đến những năm 70 của thế kỷ XVIII; làm nền tảng, cầu nối cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có quan hệ thương mại truyền thống từ lâu đời.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lịch sử Đàng Trong thời chúa Nguyễn nói chung và ngoại thương nói riêng; và cũng có thể sử dụng để phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập phần lịch sử Việt Nam thời trung đại ở các trường đại học hoặc cao đẳng.

------------------------------

Full name of PhD Candidate: Ho Chau

Thesis title: Foreign trade in Cochinchina under the Nguyen Lords

Major: History of Vietnam

Code:     9229013

Academic year: 2016

Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Bui Thi Tan

Training institution: University of Sciences, Hue University

The new contributions of the thesis:

  1. In terms of scientific significance: The research results of the thesis will contribute to supplement and systematize the source of materials on foreign trade in Cochinchina. The thesis provides more historical materials on commercial relations between Cochinchina and foreign countries in the sixteenth - eighteenth centuries, especially French materials and materials in kind; thereby making an important contribution to a more and more complete and sharp awareness of the recovery, development and weakening of Cochinchina’s foreign trade under the Nguyen lords. With reliable historical data, the thesis affirms the strong role and impact of foreign trade on the prosperity and decline of the contemporary Cochinchina government.

2: In terms of practical significance: The thesis contributes to providing more important historical data in the commercial relations between Cochinchina and foreign countries from the middle of the sixteenth century to the 70s of the eighteenth century; serves as a foundation and link for promoting cooperation relations between Vietnam and countries around the world, especially those with long-standing traditional trade relations.

The research results of the thesis can serve as a reference for those who are interested in the history of Cochinchina under the Nguyen lords in general and foreign trade in particular; and can also be used for teaching and learning activities of medieval Vietnamese history at universities or colleges.

Liên kết
×