English | Français   rss
Liên kết
Nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào mô hình hóa toán học xác thực
Góp ý

Luận án là một nghiên cứu kết hợp giữa giáo dục toán và tâm lý học, hai mảng nghiên cứu này không hề xa lạ trong cộng đồng nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Kết quả của nghiên cứu cho thấy thái độ, tình cảm (khía cạnh phi nhận thức) và năng lực mô hình hóa (từ khía cạnh nhận thức) của học sinh có sự tương hỗ với nhau

Tên luận án: Nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào mô hình hóa toán học xác thực

Họ tên NCS: Tạ Thị Minh Phương

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp Dạy học Bộ môn Toán

Mã số: 9140111

GV hướng dẫn: TS. Trần Dũng, TS. Nguyễn Thị Tân An

Trường đào tạo: Đại học sư phạm, Đại học Huế

Đóng góp của Luận án

Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học

Tổng hợp các khái niệm và phát triển lý thuyết về năng lực mô hình hóa từ cả hai khía cạnh: nhận thức và phi nhận thức

Đây là một nghiên cứu kết hợp giữa giáo dục toán và tâm lý học, hai mảng nghiên cứu này không hề xa lạ trong cộng đồng nghiên cứu trên thế giới và trong nước. Kết quả của nghiên cứu cho thấy thái độ, tình cảm (khía cạnh phi nhận thức) và năng lực mô hình hóa (từ khía cạnh nhận thức) của học sinh có sự tương hỗ với nhau.

Tổng hợp và thiết kế các công cụ đo lường

Kết hợp nhiều phương pháp trong thang đo lường thái độ

Đo lường năng lực mô hình hóa bằng hai phương pháp: quy trình mô hình hóa và thang đo Rubric

Đóng góp về mặt thực tiễn

Tích hợp các nhiệm vụ mô hình hóa với các cấp độ xác thực tăng dần theo nội dung chương trình

Phát huy vai trò giáo viên trong dạy học mô hình hóa

Phương pháp này cũng mang lại cho cả học sinh và giáo viên cơ hội tiếp cận và tương tác trong lớp học theo xu hướng các nghiên cứu mới.

-----------------------------------------

Full name: Ta Thi Minh Phuong

Thesis title: COGNITION AND ATTITUDES OF STUDENTS WHEN PARTICIPATING IN AUTHENTIC MATHEMATICAL MODELLING

Major: Reasoning and Teaching Method of Mathematics              

Code:  9140111

Advisors: Dr. Tran Dung, Dr. Nguyen Thi Tan An

School: University of Education, Hue University

Contributions of Thesis

Contribute in terms of research and science

Synthesize concepts and develop a theory of modelling competence from both cognitive and non-cognitive aspects

This is a study combining math education and psychology, these two areas of research are not unfamiliar in the research community in the world and the country. The results of the study show that the attitudes, emotions (non-cognitive aspects) and modelling competence (from the cognitive aspects) of students are interrelated.

Synthesis and design of measurement tools

Incorporate many methods on the attitude scale

Measuring modelling competency using two methods: process modelling and rubric

Contribution in practice

Integrate modelling tasks with increasing authentication levels according to the program content

Promoting the role of the teacher in teaching mathematical modelling

This method also gives both students and teachers the opportunity to approach and interact in the classroom following the trend of new research.

Liên kết
×