English | Français   rss
Liên kết
Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Góp ý

Nghiên cứu đã Hệ thống hóa, bổ sung, phát triển và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Đông

Tên đề tài luận án: Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển  kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Ngành: Luật Kinh tế;

Mã số: 9380107

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Nguyễn Văn Tuyến

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Hiện tại chưa có công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về “Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của Luận án như sau:

- Hệ thống hóa, bổ sung, phát triển và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

- Làm rõ khái niệm, đặc điểm của thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; tính tất yếu khách quan của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; hậu quả của việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của nhà nước; ý nghĩa của việc Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; các yếu tố tác động đến việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; phân biệt được thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội với thu hồi đất nông nghiệp vì mục đích kinh doanh của nhà đầu tư.

- Đánh giá thực trạng pháp luật về thu hồi đất đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng ở các địa phương.

- Đưa ra định hướng và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of thesis topic:

“LAW ON AGRICULTURAL LAND RECOVERY FOR DEVELOPMENT

SOCIO-ECONOMIC IN VIETNAM

Major: Economic Law;                                   Code: 9380107

Student's full name: Nguyen Van Dong

Instructor 1: Assoc.Prof.Dr. Ha Thi Mai Hien

Instructor 2: PhD. Nguyen Van Tuyen

Training institution: University of Law, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Currently, there is no complete study on "Law on agricultural land acquisition for socio-economic development in Vietnam". The research results of the thesis are as follows:

- Clarifying the concept and characteristics of agricultural land acquisition for socio-economic development; the objective indispensability of agricultural land acquisition for socio-economic development; consequences of agricultural land acquisition for socio-economic development and state responsibility; the significance of the State's expropriation of agricultural land for socio-economic development; factors affecting the formulation and completion of legislation on agricultural land acquisition for socio-economic development; to distinguish the acquisition of agricultural land for socio-economic development from the recovery of agricultural land for the investor's business purposes.

- Assessing the current legal status of agricultural land acquisition for socio-economic development in our country today, thereby pointing out the limitations and shortcomings of the current law as well as the practical application in localities.

- Systematizing, supplement, develop and deepen the theoretical basis of agricultural land acquisition for socio-economic development and the law on agricultural land acquisition for socio-economic development. in Vietnam.

- Giving directions and specific solutions to perfect the law and improve the efficiency of law enforcement on agricultural land acquisition for socio-economic development in our country.

Liên kết
×