English | Français   rss
Liên kết
Quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012
Góp ý

Luận án là công trình sử học, cung cấp cái nhìn tương đối hệ thống và toàn diện từ góc độ sử học về sự tiến triển của mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trên các lĩnh vực an ninh – chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục và các lĩnh vực khác

- Họ tên nghiên cứu sinh: Đoàn Minh Triết

- Tên đề tài: Quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc từ năm 1992 đến năm 2012

- Ngành: Lịch sử thế giới

- Mã số: 92.29.011

- Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Tận

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về mặt khoa học

Thứ nhất, luận án là công trình sử học, cung cấp cái nhìn tương đối hệ thống và toàn diện từ góc độ sử học về sự tiến triển của mối quan hệ Hàn Quốc – Trung Quốc trên các lĩnh vực an ninh – chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục và các lĩnh vực khác.

Thứ hai, luận án làm rõ đặc điểm, bản chất và chỉ ra tác động của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đối với hai chủ thể và các mối quan hệ đa phương trong khu vực.

Thứ ba, luận án góp phần nghiên cứu, hiểu rõ và sâu hơn về lịch sử Hàn Quốc – Trung Quốc nói riêng và quan hệ của Hàn Quốc với một số nước trong khu vực qua từng giai đoạn.

Về mặt thực tiễn

Thứ nhất, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên ngành Lịch sử, Đông phương học, Khu vực học, Quan hệ quốc tế và cho những ai quan tâm đến lịch sử của Hàn Quốc và Trung Quốc đặc biệt là giai đoạn từ năm 1992 đến 2012.

Thứ hai, từ những kinh nghiệm lịch sử trong quan hệ giữa hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc, trong một chừng mực nhất định, luận án sẽ góp phần cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn cho các nhà hoạch định, lãnh đạo xây dựng những đối sách phù hợp trong quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực, nhất là đối với Hàn Quốc và Trung Quốc - hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam hiện nay.

-----------------------------------------

 

- Full name of PhD student: Doan Minh Triet

- Thesis title: Relations between South Korea and China from 1992 to 2012

- Major: World History

- Code: 92.29.011

- Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Tan

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS

Scientific contributions

Firstly, the thesis is a historical work, providing a relatively systematic and comprehensive view from the perspective of history on the evolution of the South Korea - China relations in the fields of security - politics, economy, culture, education and other fields.

Secondly, the thesis clarifies the characteristics, achievements and impacts of this relationship on each party and and on multilateral relations in the region.

Thirdly, the thesis contributes to the in-depth research of the history of South Korea - China in particular and South Korea's relations with countries in the region through each period.

Practical contributions

Firstly, the thesis can serve as a useful reference for lecturers, researchers, PhD students, and students majoring in History, Oriental Studies, Regional Studies, International Relations and those who are interested in South Korea - China relations, especially in the 1992-2012 period.

Secondly, based on historical experiences in the South Korea-China relations, to a certain extent, the thesis will contribute to providing scientific and practical bases for policy makers and leaders to build appropriate countermeasures in their relations with neighboring and regional countries, especially with regard to South Korea and China - two comprehensive strategic partners of Vietnam today.

Các tin đã đăng
Liên kết
×