English | Français   rss
Liên kết
Quan hệ Lào - Việt Nam (1986 - 2016)
Góp ý

Quan hệ Lào - Việt Nam từ sau năm 1986 phát triển trong bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình mỗi nước có những thay đổi căn bản. Từ năm 1986 - 2016, cả Lào và Việt Nam đều tiến hành công cuộc đổi mới với những thành công nhất định; mối quan hệ giữa hai nước được phát triển đồng bộ trên cả cấp độ đa phương và song phương; trên cả ba kênh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ trung ương đến địa phương và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Viết Xuân.

Tên đề tài: Quan hệ Lào - Việt Nam (1986 - 2016).

Ngành: Lịch sử Thế giới

Mã số: 9.22.90.11.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Định.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Quan hệ Lào - Việt Nam từ sau năm 1986 phát triển trong bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình mỗi nước có những thay đổi căn bản. Từ năm 1986 - 2016, cả Lào và Việt Nam đều tiến hành công cuộc đổi mới với những thành công nhất định; mối quan hệ giữa hai nước được phát triển đồng bộ trên cả cấp độ đa phương và song phương; trên cả ba kênh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân, từ trung ương đến địa phương và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Mối quan hệ Lào - Việt Nam từ sau năm 1986 là sự tiếp nối mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời của hai dân tộc, hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới dài, cùng chia sẻ thân phận lịch sử trong quá khứ, được sự lãnh đạo của hai Đảng có chung ý thức hệ. Do đó, mối quan hệ trên về bản chất không thay đổi, vẫn là mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt.

  1. Quan hệ chính trị - an ninh giữa hai nước đã trở thành hiện tượng có một không hai của mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng thời hậu Chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh mới, mỗi nước đều có nhiều cơ hội phát triển quan hệ với các quốc gia khác nhau trong và ngoài khu vực, tuy nhiên mỗi bên đều dành cho nhau thứ tự ưu tiên cao nhất trong quan hệ đối ngoại; luôn ủng hộ lập trường của nhau trong các diễn đàn đa phương; hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đảm bảo an ninh - quốc phòng, ổn định chính trị để phát triển đất nước của mỗi nước.
  2. Quan hệ kinh tế phát triển toàn diện cả về quy mô và tính chất. Hàng loạt hiệp định hợp tác được ký kết không chỉ từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, làm cơ sở cho hợp tác, mà còn làm thay đổi cơ bản tính chất của mối quan hệ kinh tế so với trước đó. Tổng kim ngạch buôn bán hai chiều tăng từ 7,8 triệu USD năm 1986 lên đến 1,12 tỷ USD năm 2015, tăng trên 144 lần; các hoạt động đầu tư của hai bên đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.
  3. Các lĩnh vực hợp tác khác tiếp tục được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, kỹ thuật, đó không chỉ là biểu hiện của sự hợp tác mà còn là yếu tố đảm bảo cho quan hệ lâu dài giữa hai nước trong tương lai.
  4. Mặc dù tình hình chính trị, an ninh khu vực đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là chính sách ngoại giao đầy tham vọng của một số nước, nhưng trên cơ sở truyền thống gắn bó và nhu cầu hợp tác từ mỗi phía, quan hệ Lào - Việt Nam trong tương lai vẫn là mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại”. Quan hệ Lào - Việt Nam tiếp tục được Đảng, Nhà nước, và Nhân dân hai nước trân trọng, cần thiết cho mỗi bên và có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của cả hai nước.

 

Name of Ph.D. Candidate: Nguyen Viet Xuan.

Title of thesis: Laos - Vietnam Relations (1986 - 2016).

Major: World History

Code: 9.22.90.11.

Supervisors: Assoc. Prof. Dr Trinh Thi Dinh.

Training Institution: University of Sciences, Hue University.

NEW CONCLUSIONS OF THE DOCTORAL THESIS

  1. Laos - Vietnam relations since 1986 has developed in the international, regional context and each country's situation which have had fundamental changed. From 1986 to 2016, both Laos and Vietnam carried out successfully the renovation work; the relationship between the two countries is developed synchronously on both multilateral and bilateral levels, on all three channels: the Party, State and People, from the central to localities and comprehensively in all fields.

Laos - Vietnam relationship since 1986 is the continuation of a long-standing traditional relationship of the two nations, the two neighboring countries share along border, shareing the same historical status in the past, and are led by two parties with the same ideology. Therefore, the above relationship has not changed in nature, is still a special friendly cooperation.

  1. The political - security relationship between the two countries has become a unique phenomenon of the relationship between the two neighboring countries in the post “Cold War” era. In the new context, each country has many opportunities to develop relations with different countries both inside and outside of the region, but the two countries give each other the highest priority in foreign relations; always support each other's viewpoints in multilateral forums; support and help each other in ensuring security - defense and political stability for the development of each country.
  2. Economic relation of the two countries has developed comprehensively in both size and properties. A series of cooperation agreements were signed not only gradually improving the legal corridor, serving as a basis for cooperation, but also fundamentally changed the nature of the economic relationship compared with the previous one. Total two-way trade turnover increased from 7.8 million USD in 1986 to 1.12 billion USD in 2015, increase by more than 144 times; the investment activities of the two sides have made important contributions to the socio-economic development of each country.
  3. Other areas of cooperation continue to be strengthened, especially in the field of education and training of scientific and technical human resources, which is not only an expression of cooperation but also a guarantee factor for a long-term relationship between the two countries in the future.
  4. Although the political and security situation in the region is complicated, especially the ambitious diplomatic policy of some countries, on the basis of a close tradition and the need for cooperation from each side, the future Laos - Vietnam relationship remains great friendship relationship. Laos - Vietnam relationship continues to be respected by the Party, State, and People of the two countries, essential for each side and plays a very important role in the cause of building and defending the countries of both nations.
Liên kết
×