English | Français   rss
Liên kết
Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012
Góp ý

Luận án góp phần cung cấp một cách nhìn khách quan khoa học để nhận xét, đánh giá một cách đầy đủ về mối quan hệ giữa Singapore và Hoa Kỳ trong thời gian 22 năm (1990 -2012). Trên cơ sở đó rút ra những đặc điểm, tác động của nó đối với hòa bình, an ninh và sự phát triển của khu vực

Họ tên nghiên cứu sinh: Võ Thị Kim Thảo

Tên đề tài: “Quan hệ Singapore – Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 2012”.

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới   - Mã số: 62.22.03.11

Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Văn Hiển

 

ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

 

Về mặt khoa học

Qua những cứ liệu lịch sử chân thực, luận án góp phần cung cấp một cách nhìn khách quan khoa học để nhận xét, đánh giá một cách đầy đủ về mối quan hệ giữa Singapore và Hoa Kỳ trong thời gian 22 năm (1990 -2012). Trên cơ sở đó rút ra những đặc điểm, tác động của nó đối với hòa bình, an ninh và sự phát triển của khu vực.

Về mặt thực tiễn

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung của luận án, có thể gợi mở một số đúc kết cho chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với các cường quốc cũng như các nước trong khu vực trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Những kết quả của luận án trong chừng mực nhất định góp phần cung cấp các cứ liệu khoa học cho thực tiễn chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhất là trong quan hệ với Hoa Kỳ và Singapore (đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam).

Luận án là một tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực như Lịch sử thế giới hiện đại, quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương nói chung, về chính sách đối ngoại và nền ngoại giao của Singapore, Hoa Kỳ nói riêng.

 

-------------------------------------------------------------

Full name of PhD student: Vo Thi Kim Thao

Research title: “Singapore – United States relations from 1990 to 2021”.

Major: World History      - Code: 62.22.03.11

Supervisor: Associated Professor Hoang Van Hien, Ph.D.

 

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

From the scientific points of views

Through historical data, the thesis contributes to providing an objective scientific view to comment on and evaluate the relationship between Singapore and the United States during a periodd of 22 years (1990 -2012) and from that basis to draw out this relations’ characteristics and impacts on peace, security and development of the region.

From the practical points of views

On the basis of the research, it is possible to suggest some ideas for Vietnam's foreign policy in relations to the major powers as well as other countries in the region in the current globalization trend. The results of the thesis to a certain extent contribute to providing scientific data for Vietnam's foreign policy practice, especially in relations with the United States and Singapore (both important partners of Vietnam).

The thesis is a valuable reference in research, teaching and learning for universities, institutes, research centers related to such fields as contemporary world history, international relations in the Asia-Pacific in general, and the foreign policy and diplomacy of Singapore and the United States in particular.

Các tin đã đăng
Liên kết
×