English | Français   rss
Liên kết
Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Góp ý

Luận án là công trình đầu tiên đánh giá được sự tham vấn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Trị.

Họ tên NCS:  TRẦN TRỌNG TẤN;

Đề tài luận án: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số:  9 85 01 03\

Khóa: 2016-2019       

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ

Hướng dẫn thứ hai:   PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI:

Luận án là công trình đầu tiên đánh giá được sự tham vấn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Trị.

Xây dựng được các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện công tác tham vấn cộng đồng trong một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số trong quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 

THE CONTRIBUTIONS OF THIS DISSERTATION

PhD student: TRAN TRONG TAN

Date of birth: 01/01/1985

Thesis title: Community consultation with ethnic minorities in land management in Huong Hoa district, Quang Tri province

Specilization: Land management;

 Code 9 85 01 03

Course: 2016 – 2019.

Scientific supevisor:

  1. Assoc. Prof. Nguyen Huu Ngu
  2. Assoc. Prof. Huynh Van Chuong

Place of education: Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

Summary of new scientific contributions to the dissertation:

- The dissertation is the first research work to evaluate the consultation with ethnic minorities in the land management in Quang Tri province.

- The dissertation defines targets and norms to evaluate the performance level of community consultation in the State’s land management among ethnic minorities.

- The dissertation proposes solutions to promote the effectiveness of community consultation in the State’s land management in Huong Hoa district, Quang Tri province.

Các tin mới hơn
Liên kết
×