English | Français   rss
Liên kết
Thành phần loài và sự phân bố của các quần xã thực vật hạt kín vùng đất cát ở tỉnh Quảng Trị
Góp ý

Đánh giá đặc điểm của hệ Thực vật hạt kín vùng đất cát tỉnh Quảng Trị một cách hệ thống. lần đầu tiên đánh giá sự đa dạng về yếu tố địa lý, độ thường gặp, loài hiếm và loài phổ biến của hệ thực vật

Họ tên NCS: Hoàng Xuân Thảo

Tên đề tài tiến sĩ: Thành phần loài và sự phân bố của các quần xã thực vật hạt kín vùng đất cát ở tỉnh Quảng Trị

Chuyên ngành: Thực vật học,

Mã số: 9420111

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Khoa Lân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

 Bổ sung thành phần loài Thực vật hạt kín ở vùng đất cát tỉnh Quảng Trị.

Đánh giá đặc điểm của hệ Thực vật hạt kín vùng đất cát tỉnh Quảng Trị một cách hệ thống. Trong đó lần đầu tiên đánh giá sự đa dạng về yếu tố địa lý, độ thường gặp, loài hiếm và loài phổ biến của hệ thực vật.

Lần đầu tiên đánh giá độ đa dạng và sự ảnh hưởng của sinh cảnh đến sự đa dạng và thành phần loài Thực vật hạt kín phân bố ở các quần xã thực vật tự nhiên.

Cung cấp một số đặc điểm về phân bố của các loài Thực vật hạt kín vùng đất cát tỉnh Quảng Trị: kiểu phân bố, xu hướng phân bố của các loài Thực vật hạt kín ở các sinh cảnh.

Phân loại các kiểu quần xã Thực vật hạt kín ở vùng đất cát tỉnh Quảng Trị theo quan điểm của UNESCO, loài ưu thế và điều kiện sinh cảnh. Cung cấp bản đồ phân bố các quần xã Thực vật hạt kín tự nhiên ở vùng đất cát tỉnh Quảng Trị. Huế,.

 

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Ph. D student: Hoang Xuan Thao

Ph.D. thesis title: Species composition and distribution of angiosperm communities in sandy region in Quang Tri province

Major: Botany,

No.: 9420111

Science instructor: Assoc. Prof. Nguyen Khoa Lan

Training facilities: University of Education, Hue University

Contributions of the thesis

Adding species to the list of species composition of Angiosperm in sandy soils of Quang Tri province.

Evaluate the characteristics of Angiosperm plants in sandy soils of Quang Tri province systematically. In which, this is the first time to evaluate the diversity of geographical factors, frequency, rare species and common species of flora.

This is the first thesis of evaluating the diversity and influence of habitat on the diversity and species composition of Angiosperm distributed in natural plant communities.

Provide some characteristics of distribution of Angiosperm species in sandy soils of Quang Tri province: distribution patterns, distribution trends of Angiosperms species in different habitats.

Classify communities of Angiosperm in sandy soils of Quang Tri province base on the perspective of UNESCO, dominant species and habitat conditions. Providing distribution map of natural Angiosperm communities in sandy soils of Quang Tri province.

Các tin mới hơn
Liên kết
×