English | Français   rss
Liên kết
Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 (19-05-2021 11:09)
Góp ý

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và cá nhân kế hoạch đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 như sau:

 

- Đại học Huế mở chức năng đề xuất đề tài cấp Đại học Huế trên trang Quản lý đề tài khoa học từ ngày 20/5 đến hết ngày 18/6/2021 để các cá nhân thực hiện đề xuất.

 

- Các đơn vị tiến hành sơ tuyển, cho chỉnh sửa đề xuất, tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất (gồm công văn và danh mục đề xuất theo mẫu) về Đại học Huế (qua Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, bản mềm qua email bkhcn@hueuni.edu.vn) trước 17g00 ngày 16/7/2021.

 

- Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả bằng nguồn kinh phí khác) thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ-ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ-ĐHH (có thể tham khảo văn bản hợp nhất).

 

- Số lượng đề xuất sơ tuyển của đơn vị căn cứ vào kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2022 được phân bổ cho đơn vị, kinh phí từ các nguồn khác (nếu có) và quy định về mức kinh phí đề tài ở Phụ lục I (Bảng 3) của Công văn số 279/ĐHH-KHCNQHQT ngày 18/5/2021.

 

 

Liên kết
×