English | Français   rss
Liên kết
Thông tin học bổng WOP‐P EMJMD của Erasmus+
Góp ý

 

Học bổng thạc sĩ WOP‐P EMJMD được tài trợ bởi Erasmus+ về lĩnh vực: tâm lý học việc làm, tổ chức và nhân sự (Master on Work, Organizational and Personnel Psychology). 

Thời gian: từ 01/11/2018 đến 31/01/2019.

 

Liên kết
×