English | Français   rss
Liên kết
Vật liệu trên cơ sở ZIF-67: Tổng hợp và ứng dụng
Góp ý

Tổng hợp vật liệu ZIF-67/rGO, ZIF-67/g-C3N4 và Fe3O4/ZIF-67 có độ xốp cao và diện tích bề mặt riêng lớn.

Họ và tên NCS:                 HUỲNH TRƯỜNG NGỌ

Tên đề tài:“Vật liệu trên cơ sở ZIF-67: Tổng hợp và ứng dụng”.

Ngành: Hóa lý thuyết và hoá lý

Mã số:                                944.01.19

Giáo viên hướng dẫn:        GS.TS. Đinh Quang Khiếu

  1. Lê Thị Hòa

Cơ sở đào tạo:                                    Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án:             Từ năm 2018 đến năm 2021            

Những đóng góp mới của luận án:

Tổng hợp được vật liệu ZIF-67/rGO, ZIF-67/g-C3N4 và Fe3O4/ZIF-67 có độ xốp cao và diện tích bề mặt riêng lớn.

Phát triển phương pháp phân tích điện hóa đồng thời acetaminophen và uric acid bằng phương pháp volt-ampere xung vi phân (DP-ASV)  dùng điện cực biến tính bằng vật liệu ZIF-67/g-C3N4. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí Journal of Nanomaterials, Volume 2020, https://doi.org/10.1155/2020/7915878. (SCIE, Q2, IF = 1,9).

Phát triển phương pháp phân tích điện hóa Rhodammine-B trong thực phẩm bằng phương pháp volt-ampere xung vi phân (DP-ASV) dùng điện cực biến tính bằng vật liệu ZIF-67/rGO. Kết quả này được công bố trên tạp chí Journal of Nanomaterials, Volume 2020, https://doi.org/10.1155/2020/4679061 (SCIE, Q2, IF = 1,9).

Vật liệu Fe3O4/ZIF-67 có khả năng hấp phụ cao nhiều loại phẩm nhuộm và dễ dàng thu hồi khi đặt trong từ trường.

 

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

Full name of Ph.D. Student:                              HUYNH TRUONG NGO

Thesis title: ZIF-67-based materials: synthesis and applications

Major: Theoretical chemistry and Physical chemistry

Code: 944.01.19

Supervisors:                                       1. Prof. Dr. Dinh Quang Khieu

  1. Dr. Le Thi Hoa

Training facility:                                                University of Science - Hue University

Time course:                                                      2018 – 2021

The new contributions of the thesis:

  1. ZIF-67/rGO, ZIF-67/g-C3N4 and Fe3O4/ZIF-67 materials was synthesized with high porosity and high specific surface area.
  2. A method of electrochemical analysis has been developed for simultaneous determination acetaminophen and uric acid by differential pulse anodic striping voltammetry method (DP-ASV) using a ZIF-67/g-C3N4-modified electrode. This result has been published in the Journal of Nanomaterials, Volume 2020, https://doi.org/10.1155/2020/7915878. (SCIE, Q2, IF = 1.9).
  3. A method of electrochemical analysis has been developed for analysis of Rhodammine B in foods by differential pulse voltammetry method (DP-ASV) using a ZIF-67/rGO modified electrode. This result is published in the Journal of Nanomaterials, Volume 2020, https://doi.org/10.1155/2020/4679061 (SCIE, Q2, IF = 1.9).
  4. Fe3O4/ZIF-67 material has high adsorption capacity of many dyes and is easily recovered in magnetic field.
Các tin mới hơn
Liên kết
×