English | Français   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Hoá lý thuyết và hoá lý
- Đơn vị quản lý: Trường Đại học Sư phạm

- Mã ngành: 9440119

- Tên chương trình đào tạo: Hoá lý thuyết và hoá lý

- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Những vấn đề hiện đại trong hoá lý
2
Bắt buộc
 
2
Một số phương pháp phân tích hoá lý
2
Bắt buộc
 
3
Cấu trúc nano và vật liệu nano
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Vật liệu mao quản
2

Tự chọn

5
Xúc tác và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường
2

Tự chọn

6
Các phương pháp phân tích cấu trúc
2

Tự chọn

7
Vật liệu mao quản MCM-41
2

Chuyên đề

 
8
Vật liệu mao quản SBA-15
2

Chuyên đề

 
9
Vật liệu mao quản SBA-16
2

Chuyên đề

 

 

Liên kết
×